Holistyczne oddziaływanie na seniorów – doświadczenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Katarzyna Białożyt

Abstrakt

The holistic impact on seniors – the experience of the Centre for Ageing Support Caritas Archdiocese of Krakow

Older people are beginning to constitute the largest social group in the overall structure of the Polish population. Today’s seniors are significantly different from their peers before 10–20 years. Currently, a large group of older generation wants to continue to be active, full members of society. In order to decrease the negative attitudes towards old age and valorization of this period of life arise various kinds of institutions that focus on the constructive use of the potential of seniors while creating the conditions for self-realization. In this paper are shown different forms of impacts on seniors who join in the life of the local community by participating in the Centre for Ageing Support Caritas Archidiocese of Krakow. Thanks to the commitment of the oldest generation in this type of activity it becomes possible overall impact on an elderly man who despite the loss of biological may experience a high quality of life.

Słowa kluczowe: ośrodek wsparcia, osoby starsze, pomoc, aktywność społeczna, Caritas
References

Białożyt K. (2013a), „Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych”, [w:] T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Kraków: Wydawnictwo Scriptum.

Białożyt K. (2013b), „Wolontariat w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych”, [w:] A.K. Sadowska (red.), Implikacje teoretyczne i praktyczne wolontariatu, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.

Grudziński A. (2012), „Zasadnicze wymiary starzenie się i starości – biologiczny, psychiczny i społeczny”, [w:] A.A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Łas: Over-Grup.

Homan A. (2010), Bądźmy świadkami Miłości – 20 lat działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Kraków: Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Kołodziej W. (2006), Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne stereotypy i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kryszkiewicz Cz. (2006), „Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się”, [w:] S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin: KUL.

Pikuła N. (2012), „Poczucie koherencji jako czynnik zdrowia psychicznego seniorów”, [w:] N. Pikuła (red.), Starość może być atrakcyjna, Kraków: Scriptum.

Pikuła N. (2013), Senior w przestrzeni społecznej, Warszawa: Borgis.

Regulamin Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie przy ul. Komandosów 18.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.