Specyficzny charakter rodzinnego domu pomocy

Dominik Chechelski

Abstrakt

The specific character of the Family -Type Assisted Living

The aim of the article is to present a Family-Type Assisted Living – a relatively new and little known form of 24-hour care. Designed for elderly and disabled people, they constitute an offer, considerably different from conventional Nursing Homes. Firstly, the article presents legal foundations which regulate the functioning of such facilities. Subsequently, a package of services for customers is presented. The next part contains a set of ideas related to Family -Type Assisted Living which are decisive in the specific character of such institutions. After theoretical deliberations, the article shows practical aspects of functioning of one such facilities and deals with future prospects for Family-Type Assisted Living.

Słowa kluczowe: rodzinny dom pomocy, starość, niepełnosprawność, opieka
References

Aneks nr 2 z dnia 25.01.2011 (do umowy nr 65/P/MOPS/09) zawarty pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Caritas Archidiecezji Krakowskiej, własne archiwum.

Borutka T. (1999), „Życie społeczno-polityczne”, [w:] T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński, Katolicka nauka społeczna, Częstochowa: Paulinianum.

Chechelski D. (2006), Radość na starość. Satysfakcja z jakości usług i jakość życia mieszkańców domów pomocy społecznej, „Medi. Forum Opieki Długoterminowej”, 4.

Goffman E. (1975), „Charakterystyka instytucji totalnych”, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa: PWN.

Hołub J. (2002), „Strategia konkurencji jakością na rynku usług medycznych”, [w:] B. Nogalski, J. Rybicki (red.), Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.

Mirewska E. (2011), „Rodzinny dom pomocy jako alternatywa dla domu pomocy społecznej”, [w:] Z. Szarota (red.), Starość zależna – opieka i pomoc społeczna, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.

Mykowska A. (2002), Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej, „Zdrowie i Zarządzanie”, 4 (6).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej, Dz.U. Nr 217, poz. 1837.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, Dz.U. Nr 27, poz. 964.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie rodzinnych domów pomocy, Dz.U. Nr 153, poz. 1276.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rodzinnych domów pomocy, Dz.U. Nr 120, poz. 719.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw, Dz.U. Nr 72, poz. 748.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. Nr 64, poz. 593.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. Nr 81, poz. 440.

Uzasadnienie do Projektu z dnia 24.01.2012 roku Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy, archiwum własne.

Zarządzenie Nr 771/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.03.2013 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.