Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów

Katarzyna Ornacka,

Katarzyna Żuraw,

Lucjan Miś

Abstrakt

Animal assisted therapy in social work with the elderly as a key to improve the quality of their life

Social work is a profession still searching for more eff ective methods of work that lead to improve the quality of people’s lives. In the area of professional activity nowadays is an animal assisted therapy considered to be the most natural, as based on the direct contact with animals, method used in the process of treatment and rehabilitation of people with disabilities. Many research and inter Katarzyna vention programs incorporated in the United States shown the positive results of the method on people’s well being. The effects are noticeable independently of age, gender and race, sexual  orientation, socio-economic status or living conditions. Th e answer to the question whether it is possible to introduce this innovative method of work with the elderly in social work in Poland will be presented in our article. In this text a reference is made to our qualitative research we carried out among animal-assisted therapy experts.

Słowa kluczowe: zooterapia/animaloterapia w pracy socjalnej, alpakoterapia, jakość życia seniorów
References

Bernabei V., De Ronchi D., La Ferla T., Moretti F., Tonelli L., Ferrari B., Forlani M., Atti A.R. (2013), Animal-assisted Interventions for Elderly Patients Affected by Dementia or Psychiatric Disorders: A Review, „Journal of Psychiatric Research”, 47 (6).

Chachlowska I. (2012), Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu osób starszych – analiza na podstawie badań wśród studentów UTW przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, niepublikowana praca magisterska.

Czerniawska O. (2004), Starość wczoraj, dziś i jutro, Jelenia Góra: Witryna UTW.

Diener E., King L., Lyubomirsky S. (2005), The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?, „Psychological Bulletin”, 131 (6).

Fine A.H. (red.) (2006), Handbook on Animal Assisted-Therapy. Theoretical Foundations and Guidelines for Practice, USA: Elsevier.

Franczyk A., Krajewska K., Skorupa J. (2012), Baw się poprzez animaloterapię, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Geisler A.M. (2004), Companion Animals in Palliative Care: Stories from the Bedside, „American Journal of Hospice & Palliative Medicine”, 21 (4).

Germain C.B., Gitterman A. (1980), The Life Model of Social Work Practice, New York: Columbia University Press.

Głębocka A., Szarzyńska M. (2005), Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, „Gerontologia Polska”, 13 (4).

Halik J. (2002), „Starzenie się społeczeństw jako proces demograficzny i społeczny”, [w:] J. Halik, Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2002), Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Konecki K. (2005), Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, Warszawa: Scholar.

Kowaleski J.T. (2006), Ludzie starsi w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Majic T., Gutzmann H., Heinz A., Lang U.E., Rapp M.A. (2013), Animal-Assisted Therapy and Agitation and Depression in Nursing Home Residents with Dementia: A Matched Case-Control Trial, „The American Journal of Geriatric Psychiatry”, 11 (21).

Mielczarek A. (2010), Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Toruń: Wydawnictwo „Akapit”.

Moretti F., De Ronchi D., Bernabei V., Marchetti L., Ferrari B., Forlani C., Negretti F., Sacchetti C., Atti A.R. (2011), Pet Therapy in Elderly Patients with Mental Illness, „Psychoge- riatrics”, 11.

Mossello E. i in. (2011), Animal-assisted Activity and Emotional Status of Patients with Alzheimer’s Disease in Day Care, „International Psychogeriatrics”, 23 (6).

Staręga-Piasek J., Lisowski A., Suchecka J. (1985), Starość psychospołeczna i potrzeby opieki medycznej ludzi starych, Warszawa: SGPiS.

Steuden S. (2011), Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Synak B. (2002), „Problematyka badawcza i charakterystyka badań”, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Szarota Z. (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

Tedeschi P., Fitchett J., Molidor C.E. (2005), The Incorporation of Animal-Assisted Interventions in Social Work Education, „Journal of Family Social Work”, 9 (4).

Trempała J., Zając-Lamparska L. (2007), Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe, „Przegląd Psychologiczny”, 4, 447–462.

Turner F.J. (1996), Social Work Treatment. Interlocking Theoretical Approaches, New York: The Free Press.

Strony internetowe

http://www.alpacability.org/Meet_the_alpacas.html (dostęp: 20.12.2013).

http://www.bootlegalpacas.com/Jasper_Alpaca.php (dostęp: 20.12.2013).

http://www.bergerie-faucon.org/ (dostęp: 20.12.2013).

http://www.kynoterapia.eu/standardy.html (dostęp: 20.12.2013).

http://www.petpartners.org (dostęp: 20.12.2013).

http://www.shamarra.co.nz/ (dostęp: 20.12.2013).

http://www.zooterapia.wsiz.pl/ (dostęp: 20.12.2013).