Die Eugenik als der kulturgeschichtliche Kontext der Sozialarbeit mit der Familie

Hubert Kaszyński,

Katarzyna Ornacka

Abstrakt

Eugenics as cultural and historical context for social work with the family

The social discourse on the use of knowledge in the field of genetic research involving both supporters as well as opponents. First, pointing to the medical aspects, emphasize new possibilities for prevention and treatment of diseases. Others warn against the temptation associated with the manipulation of human nature through sex selection, genetic features children or patching or muscles. As stated Marek Drwięga the problem (and the related moral dilemmas) occurs when—instead of the treatment of diseases—people use gene therapy to ““improve their physical and mental faculties”“ to the consequences ““as a unit better to”“ find themselves ““above norm”„. The variety of positions and the lack of clarity in the expression of individual opinion partly due to the fact that technological progress is much faster than moral reflection. This leads—according to Michael Sandel—a situation in which people express their concern about reaching into the language of autonomy, justice and individual rights. Unfortunately, this ““moral”“ vision of the world does not bring relief to people and does not release them from anxiety, as they continue to answer the fundamental questions concerning, inter alia, the design of children or human cloning remain open. In the context of genetic engineering and biotechnology is increasingly appearing concept of eugenics—invented in the nineteenth century by Francis Galton3 and meaning ““well-born”“—which is the ““gate”“ to the in-vitro procedure. In today‘s world, where thanks to advanced technologies dominate pleasure, convenience and comfort, eugenics may be manipulating the eternal laws of nature in order to ““breed a man without any dysfunction and deficits, or to bring into being an artificial being, human-like in appearance only, and characterized by excellent physical and mental efficiency.”“ The purpose of our article is, therefore, a reflection on the risks associated with the formation of new sources of inequality and identity wounds, which is particularly important in the field of contemporary social work with the family.

Słowa kluczowe: eugenics, social work with the family, identity, new social inequalities
References

Bauman Z. (2007). Tożsamość. Rozmowy Benedetto Vecchim. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Bauman Z. (2005). Życie na przemiał, Übersetzung von T. Kunz. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bauman Z. (2010). Żyjąc czasie pożyczonym. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Black E. (2004). Wojna przeciw słabym. Eugenika amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów. Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.

Burke P. (2009). Tożsamości struktura społeczna: wykład okazji przyznania nagrody Cooleya-Meada roku 2003. In: A. Manterys, J. Mucha (Hrsg.). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Chesterton G.K. (2011). Eugenika inne zło. Wydawnictwo Diecezjalne Drukarnia, Sandomierz.

Domaradzki J. (2009). Janusowe oblicze reprogenetyki, „Nowiny Lekarskie“, 78, 1, 71–78.

Drwięga M. (2008). poszukiwaniu doskonałości. Natura ludzka etyka dobie inżynierii genetycznej, „Diametros“, 16, 80–91.

Elliott A. (2007). Koncepcje „Ja”. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Fukuyama E. (2008). Koniec człowiekaÜbersetzung von B. Pietrzyk. Wydawnictwo Znak, Kraków.

Gawin M. (2010). Eugenika – biopolityka – państwo. historii europejskich ruchów eugenicznych pierwszej połowie XX w. Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa.

Gulla B. (2009). Wolność zależność dziecka. In: B. Gulla, M. Duda (Hrsg.). Dziecko świat dorosłych. Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków.

Habermas J. (2003). Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Übersetzung von M. Łukasiewicz. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Honneth A. (2012). Walka uznanie. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Howarth J. (2010). The Childs World. The Comprehensive Guide to Assessing Children in Need. Jessica Kingsley Publishers, London–Philadelphia.

Hrabar R. (1980). „Lebensborn”, czyli źródło życia. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Hutchby I., Moran-Ellis J. (2005). Children and Social Competence. Arenas of Action. Routledge Falmer, London–New York.

Jarzębski J. (2008). Skalpel mózg. In: S. Lem (2008). Szpital przemieniania. Dzieła, Bd. IX. Biblioteka „Gazety Wyborczej“, Warszawa.

Johnson S., Moorhead B. (2011). Social Eugenics Practices With Children in Hitler’s Nazi Germany and the Role of Social Work: Lessons for Current Practice, „Journal of Social Work Values and Ethics“, 8, 1.

Kaszyński H. (2013). Praca socjalna osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne.Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Klee E. (2005). Auschwitz. Medycyna III Rzeszy jej ofiary. Universitas, Kraków.

Kocik L. (2006). Rodzina obliczu wartości wzorów życia ponowoczesnego świata. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Kossak Z. (2010). piekle. In: W. Bartoszewski (2010). Mój Auschwitz. Wydawnictwo Znak, Kraków.

Lem S. (2008). Szpital przemienienia. Dzieła. Tom IX, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Misztal B. (2000). Teoria socjologiczna praktyka społeczna, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Nasierowski T. (2008). Zagłada osób zaburzeniami psychicznymi okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Ornacka K. (2013). Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Sandel M. (2007). The Case against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Savulescu J. (2001). Procreative beneficence: why we should select the best children, „Bioethics“, 15, 5/6.

Slany K. (2005). Modele życia rodzinnego, „Znak”, 597, 2, 29–40.

Smith R. (2008). Social Work and Power. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Szlachta K. (2012). „Kim jestem dla siebie dla innych?”, czyli wpływ stygmatu sieroty społecznej na konstruowanie indywidualnej tożsamości na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci Domu Dziecka Zakopanem. Die unter Dr. Katarzyna Ornacka Leitung geschriebene Magisterarbeit, die nie veröffentlicht wurde. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii. Kraków.

Völklein U. (2011). Josef Mengele. Doktor Auschwitz. Prószyński S-ka, Warszawa.

Warzeszak S. (2008). Przyjąć życie. Bioetyka obronie człowieka. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów.

Wojciechowski A. (2012). Pedagogika obecności. Śladem księdza Józefa Tischnera filozofii dramatu. Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.

Zaremba Bielawski M. (2011). Higieniści. dziejów eugeniki. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.