Model polityki spójności na rzecz osób niepełnosprawnych  w europejskiej i polskiej perspektywie

Elżbieta Mirewska

Abstrakt

Model of cohesion policy for disabled people in the European and Polish perspective

Countries united in the membership of the Council of Europe in 2006, adopted by the Committee of Ministers of the recommendation relating to the implementation of a new model of approach to disability issues. In this model, the concentration of abandoned "on a disabled person as an isolated entity, rather than a coherent, integrated approach which respects human rights, fundamental freedoms and dignity of all people with disabilities. As a result, in many European countries to promote an active policy that allows people with disabilities to control over their own lives. At the same time society has changed the role of the total number of non-governmental organizations, especially organizations of persons with disabilities. They have become partners with governments and people with disabilities, acting on behalf of people with disabilities, service providers or as a source of knowledge and competence. "This partnership between the (government and community organizations), the construction of the cohesion policy for people with disabilities. As far as the Polish system coped with a new model and European recommendations, this article tries to present.

Słowa kluczowe: cohesion policy, disability, quality of life of people with disabilities, institutions supporting people with disabilities, the Council of Europe Action Plan for people with disabilities
References

Akty prawne

Ustawa dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej. Dz. U. 12 marca 2004, Nr 64 poz. 593 późn. zm.

Ustawa dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dz. U. 27 sierpnia 1997, Nr 123 poz. 776 późn. zm.

Ustawa dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty. Dz. U. 7 września 1991, Nr 95 poz. 425 późn. zm.

Ustawa dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych. Dz. U. 28 listopada 2003, Nr 228 poz. 2255 późn. zm.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – rozwiązania wybranych państwach europejskich (2010). Wydawnictwo Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Kózka M. (2010). Wsparcie społeczne chorobie, w: M. Kózka, I. Płaszewska-Żywko (red.), Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.

Kijak R.J. (2013). Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą działaniem. Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Konwencja ONZ Prawach Osób Niepełnosprawnych Dz. U. dnia 25 października 2012 r., poz. 1169; https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych (dostęp: 25.11.2016).

Majewski T., Miżejewski C. (2007). Możliwości zawodowe różnych kategorii osób niepełnosprawnych, w: T. Majewski, C. Miżejewski, W. Sobczak (red.), Gmina niepełnosprawność. Podręcznik dla samorządów gminnych zakresu aktywizacji zawodowej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. KIG-R, Warszawa.

Mirewska E., Zielińska A. (2014). Są wśród nas – osoby niepełnosprawne Europie, w: E. Zdebska, B. Ulijasz (red.), Współczesne wyzwania oraz wielowymiarowość edukacji pracy. Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków: 213–237.

Mirewska E. (2011). Miejsce asystenta osoby niepełnosprawnej systemie pomocy społecznej, w: A. Żukiewicz (red.), Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód nowa usługa systemu pomocy społecznej. Wydawnictwo Impuls, Kraków: 21–30.

Mirewska E. (2011). Udostępnienie placówek użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym, w: Z. Szarota (red.), Oświata dorosłych wobec jednostek grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Krakowie, Kraków: 85–99.

Podgórska-Jachnik D. (2011). Praca socjalna osobami niepełnosprawnością ich rodzinami. Seria Nowa Praca Socjalna. Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy Rec. (2006) 5 „Plan działań Rady Europy celu promocji praw pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych Europie 2006–2015”. Przyjęte przez Komitet Ministrów dniu 5 kwietnia 2006 podczas 961. posiedzenia zastępców ministrów.

Netografia

www.ekonomiaspoleczna.pl

www.niepelnosprawni.pl

www.pfron.org.pl

www.coe.int/t/e/social_cohision/socsp/Rec(2006)5%20Disability%20Action%20Plan.doc

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/publikacje/projektowanie-uniwersalne

https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych