Społeczne uwarunkowania rozwoju ekonomii społecznej w regionalnej społeczności (na przykładzie Opolszczyzny)

Teresa Sołdra-Gwiżdż

Abstrakt

Social determinates of the social economy development in regional community (the case of Opole region)

The aim of my article is to give an analysis of selected social factors that have influenced the implementation of the Opole Program for Social Economy Development, which was created to answer the needs and problems of the region. The resources of human and social assets of disadvantaged groups in Opole region, which are the key to social economy projects success as a regional and local development factor, have been found to be insufficient and limited (transmission of poverty, welfare dependency, negative attitudes towards work). It is for these reasons that the success of the program will be above all determined by the actions taken to raise the level of knowledge and public awareness not only among potential beneficiaries of the program, but also among regional and local authorities, and by the development of social support system, in particular the cooperation procedures between local authorities and the nonprofit organizations.

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, regionalna społeczność, postawy wobec pracy
References

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.) (2012). Wokół ekonomii społecznej. Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie, Kraków.

Korzeniowski M. (2010). Praca jako wartość: aksjologiczny wymiar bezrobocia długotrwałego województwie opolskim, w: M. Korzeniowski (red.), Problemy pracy: między szansami zagrożeniami. Obiektywne subiektywne bariery osób długotrwale korzystających pomocy społecznej powrocie na otwarty regionalny rynek pracy. Uniwersytet Opolski, Opole: 97–123.

Krzyszkowski J. (2011). Ekspertyza dotycząca programów aktywności lokalnej (PAL) gminach wiejskich. Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016–2022 (2016). Opole.

Makowski G. (2016). Programy aktywności lokalnej – czy mogą pobudzić partycypację publiczną? Instytut Spraw Publicznych; http://www.academia.edu/4966476/Programy_aktywno
%C5%9Bci_lokalnej_czy_mog%C4%85_pobudzi%C4%87_partycypacj%C4%99_publiczn
%C4%85, 2011 (dostęp: 18.03.2016).

Sałustowicz P. (2007). Pojęcie, koncepcje funkcje ekonomii społecznej, w: J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy pomocy społecznej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa: 21–46.

Sołdra-Gwiżdż T. (2010). Instytucjonalny wymiar długotrwałego bezrobocia barier powrocie na rynek pracy, w: M. Korzeniowski (red.), Problemy pracy: między szansami zagrożeniami. Obiektywne subiektywne bariery osób długotrwale korzystających pomocy społecznej powrocie na otwarty regionalny rynek pracy. Uniwersytet Opolski, Opole: 209–230.

Sołdra-Gwiżdż T. (1998). Postawy osób długotrwale bezrobotnych wobec ofert pracy rekwalifikacji, w: R. Rauziński (red.), badań nad rolą czynnika ludzkiego na Śląsku Opolskim (ludność, kwalifikacje, bezrobocie). Politechnika Opolska, Opole: 50–62.

Wojewódzki Program Pomocy Integracji Społecznej na lata 2016–2025 (2015). Opole.

Wojewódzka Strategia Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016–2025 (2015). Opole.

Zwarycz M. (2010). Historie dojścia do bezrobocia: główne czynniki ryzyka utraty zatrudnienia, w: Korzeniowski M. (red.), Problemy pracy: między szansami zagrożeniami. Obiektywne subiektywne bariery osób długotrwale korzystających pomocy społecznej powrocie na otwarty regionalny rynek pracy. Uniwersytet Opolski, Opole: 127–147.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.