Pokolenie przegranych? Kondycja psychospołeczna młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej

Piotr Długosz

Abstrakt

Generation of the defeated? Psycho-social condition of youth in East-Central Europe

The following article aims at verifying the question of psycho-social condition of youth. In the discourse on youth, theses about increasing marginalization of youth, entering adulthood being hindered and the phenomenon of psycho-wave appear. In order to verify the researched issue, survey method was used. The data was collected by means of auditorium questionnaire. The research sample was of quota character. The research sample in Poland consisted of 3479 respondents, 1289 in Ukraine and 359 in Hungary. The gathered observations refute the theses about the worsening of their psycho-social condition. Youth from all the researched countries in comparison with the generation of their parents evaluate their chances of getting a good education, a satisfying job, achieving high social status and social standing better. Higher skepticism is observed in terms of starting a family and deriving satisfaction from their lives. The researched youth are also satisfied with their lives and evaluate their future positively. The youth from post-transformational societies are of good psycho-social condition and instead of creating a problem for the society, they will constitute their vital resources.

Słowa kluczowe: Youth, psycho-social condition, psycho-wave effect, East-Central Europe
References

Barney D. (2008). Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Bauman Z. (2012). To nie jest dziennik. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. Scholar, Warszawa.

Bourdieu P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Scholar, Warszawa.

Castells M. (2008). Siła tożsamości. PWN, Warszawa.

Długosz P. (2016). Strategie życiowe młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego. Nomos, Kraków.

Eurostathttp://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 13.01.2017).

Giddens A. (2006), Socjologia. PWN, Warszawa.

Horney K. (2002). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Rebis, Poznań.

Koseła K.(1999). Młodzież. Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Mannheim K. (2011). Problem młodzieży nowoczesnym społeczeństwie, w: K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem jako wyzwanie ponowoczesności. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 11–31.

Merton R.K. (2002). Teoria socjologiczna struktura społeczna. PWN, Warszawa.

Mikiewicz P. (2016). Socjologia edukacji. PWN, Warszawa.

Młodzież 2013 (2014). CBOS, Warszawa.

Schelsky H.(1963). Die skeptische Generation. Eine Sozologie der Jugend. Eugen Diederichs-Verlag, Düsseldorf und Köln.

Schraad-Tischler D., Schiller Ch. (2016). Social Justice in the EU–Index Report 2016. Matthiesen Druck, Bielefeld.

Sińczuch M. (2008). Ustanawianie wiedzy młodzieży. Metanarracje europejskiej socjologii młodzieży, w: K. Szafraniec (red.), Młodość oświata za burtą przemian. Adam Marszałek, Toruń: 79–88.

Standing G. (2014), Prekariat. PWN, Warszawa.

Standing G. (2015). Karta prekariatu. PWN, Warszawa.

Stiglitz J.E. (2015). Cena nierówności. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Szafraniec K. (2010). Młode pokolenie nowy ustrój. IRWiR PAN, Warszawa.

Szafraniec K.(2011). Młodzież 2011. KPRM, Warszawa.

Tillmann K.J. (2005). Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. PWN, Warszawa.

Youth of Ukraine 2015https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_EN.pdf (dostęp: 05.01.2016).

 

Wrzesień W. (2009). Europejscy poszukiwacze. PWN, Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.