Pedagogika w kształceniu pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Beata M. Parysiewicz

Abstrakt

Pedagogy in the training of social workers and family assistants.

The article presents the content of pedagogical education across three stages of social workers and family assistants training: bachelor studies (job title), master’s studies and continuing education programs, justifying the necessity of pedagogy in an education process. The article consists of the disciplines of pedagogy ascribed to each stage of education and the justification of their importance for a solid and effective aid process in the light of principles and standards of social work and family assistance.
 

Słowa kluczowe: social work, family assistance, education, disciplines of pedagogy
References

Bąbska B., Dudkiewicz M., Jordan P., Kaźmierczak T., Kozdrowicz E., Mendel M., Popłońska-Kowalska M., Rymsza M., Skrzypczak B. (2014).Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Ramowy_model_OSL.pdf (dostęp: 12.04.2016).

Bednarski H., Figurski J. (2013). Idea, organizacja i technologia modułowej, ustawicznej edukacji zawodowej. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1 (80): 30–42, http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2013/edu_1_2013.pdf (dostęp: 11.04.2016).

Bielecka-Prus J. (2012). Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego. „Studia Socjologiczne”, 1 (204): 19–37.

Bobrowicz W. (red.) (2009). Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką. Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin.

Borzucka-Sitkiewicz K. (2006). Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Cziczkowska-Giedziuń M. (2010). Kształcenie pracowników socjalnych do pracy z rodziną, w: A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków: 71–78.

Dewe B. (1998). Wiedza i umiejętności w pracy socjalnej, w: E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze. Śląsk, Katowice: 95–102.

Długi B. (2010). Granica między poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem specjalistycznym. Aspekt prawny i metodyczny; http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza_poradnictwo.pdf (dostęp: 7.04.2016).

Duraj-Nowakowa K. (2010). Podejścia/paradygmaty w dydaktyce metodologii pedagogiki. „Forum Oświatowe”, 2 (43): 123–142; http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/239/155 (dostęp: 10.02.2017).

Dykcik W. (2003). Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów życiowych osób niepełnosprawnych. „Chowanna”, 2: 83–94; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2003-t2/Chowanna-r2003-t2-s83-94/Chowanna-r2003-t2-s83-94.pdf (dostęp: 7.04.2016).

Gajda J. (2006). Pedagogika kultury w zarysie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Gerrits F., Vlaar P. (2012).Profil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych; https://crzl.gov.pl/images/01-Biblioteka/Publikacje/Projekty_Pomocy_Spolecznej/Tworzenie_i_rozwijanie_standardow/Profil_Kompetencji.pdf (dostęp: 12.04.2016).

Goffman E. (2008). Zachowanie w miejscach publicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grzesiuk L., Tryjarska B. (1995). Jak pomagać sobie, rodzinie i innym. PWN, Warszawa.

Hausner J. (2013). Rozwój społeczno-gospodarczy, w: J. Hausner. A. Karwińska. J. Purchla (red.)., Kultura a rozwój. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa: 21–38, http://nck.pl/media/2014-01-21/podrecznik_copy1.pdf (dostęp: 10.02.2017).

Homplewicz J. (2000). Pedagogika rodziny. Zarys wykładów na Podyplomowym Studium Rodzinnym. Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. bp. Józefa Sebastiana Pelczara, Rzeszów.

Jankowski D. (2006). Pedagogika kultury. Studia i koncepcja. Impuls, Kraków.

Jasiecki K. (2003). Integracja Polski z Unią Europejską w perspektywie rozwoju społecznego. „Studia Europejskie”, 2: 9–35; http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2003_Jasiecki.pdf (dostęp: 10.02.2017).

Jasnoch M. (2012). Raport: Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce; http://www.wrzos.org.pl (dostęp: 12.04.2016).

Jodkowski K. (1984). Jak powstają teorie naukowe. „Akcent” 1 (15): 154–164; http://akcentpismo.pl/pliki/archiwum/1984_1(15).pdf (dostęp: 10.02.2017).

Jodkowski K. (1990). Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe. Seria „Realizm. Racjonalność. Relatywizm”, 22. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kanios A. (2014). Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Social work. Theoretical and methodological issue. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kawula S. (1988). Studia z pedagogiki społecznej. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (1998). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kaźmierczak T., Bąbska B., Jordan P., Dudkiewicz M., Mendel M., Popłońska-Kowalska M. (2014). Organizator społeczności lokalnej, refleksyjny praktyk. Instytut Spraw Publicznych. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa; http://www.osl.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/Tryptyk-01_calosc-lekka.pdf (dostęp: 12.04.2016).

Klimek-Mirosław K. (2010). Pedagogiczny wymiar aktywności pracowników socjalnych, w: A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków: 319–324.

Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktykispołecznej na lata 2015–2018. Warszawa, 2015, l.dz. EM – 174/15; www.policja.pl (dostęp: 7.04.2016).

Konopczyński M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Kraków.

Kostkiewicz J. (2013). Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Krasiejko I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej. Śląsk, Katowice.

Kunowski S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.

Łangowska K. (2010). Asystent rodziny jako nowa metoda pracy pomocy społecznej w Polsce, w: M. Szpunar (red.), Asystentura rodziny – nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. MOPS Gdynia, Uniwersytet Gdański, Gdynia: 9–30; http://www.rodzinablizejsiebie.pl/IMG/pdf/Asystentura_rodziny_-_nowatorska_metoda_pomocy_spolecznej_w_Polsce.pdf (dostęp: 18.03.2016).

Malewski M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Marcelli D., Cohen D. (2012). Psychopatologia wieku dziecięcego, tłum. E. Bielańska, A. Gradziej, R. Mackiewicz. Wyd. pol. H. Jaklewicz (red.). Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Marek Z. (2013). Tożsamość pedagogiki religii. „Pedagogia Christiana” 1 (31): 93–105; http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.005 (dostęp: 10.02.2017).

Marynowicz-Hetka E. (1998). Koncepcja pracy społecznej w polskiej tradycji pedagogiki społecznej, w: E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze. Śląsk, Katowice: 133–142.

Milerski B. (2005). Pedagogika religii, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013). Założenia do zmian ustawy o pomocy społecznej, Warszawa; http://federacja-ngo.pl/upload/file/Zalozenia_zmian_ustawy_MPiPS, (dostęp: 6.04.2016).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Projekt założeń projektu ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wariant II. Warszawa; https://www.google.pl/search?q=Projekt+za%C5%82o%C5%BCe%C5%84+projektu+ustawy+o+pomocy+spo%C5%82ecznej+oraz+niekt%C3%B3rych+innych+ustaw.+Wariant+II&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ZOQQV8OAFMeF6QTcp7TwBA (dostęp: 7.04.2016).

Morcinek U. (2010). Pedagogika specjalna. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin: 25–30; https://www.google.pl/search?q=Urszula+MorcinekPedagogika+specjalna&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=wCIIV4iJKsn7swH3hZPoBw (dostęp: 7.04.2016).

Mroczek I.M. (2010). Uniwersytecka oferta kształcenia pracowników socjalnych na terenie Lublina, w: A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków: 79–89.

Muszyński H. (1970). Wstęp do metodologii pedagogiki. PWN, Warszawa.

Niżnik J. (1979). Idea paradygmatu w naukach społecznych. „Człowiek i Światopogląd”, 1: 143–150; http://rcin.org.pl/Content/49508/WA004_67584_Ucz316-1979-1_Niznik-Idea-paradygm_o.pdf (dostęp: 10.02.2017).

Nowak M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

Orłowska M. (2007). Przymus bezczynności. Studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Orłowska M., Grzejszczak R. (red.) (2011). Czas wolny niedoceniony instrument pracy socjalnej. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.

Ornacka K. (2012). Procedura ewaluacyjna a standardy usług w pomocy społecznej: praca socjalna z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy oraz interwencja kryzysowa w rodzinie dotkniętej zjawiskiem przemocy; http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20ZE%20PwR.pdf (dostęp: 8.04.2016).

Parysiewicz B. (2012). Znaczenie rodziny w przeciwdziałaniu patologiom społecznym, w: U. Dudziak (red.), Czas rodziny – czas nadziei. Wydawnictwo KUL, Lublin: 131–149.

Parysiewicz B. (2014). Kultura materialna rodziny jako forma dialogu. „Ateneum Kapłańskie”, 633: 310–321.

Piekarski J. (1998). Zamiast zakończenia. Uwagi o relacji pedagogika społeczna–praca socjalna, w: E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze. Śląsk, Katowice 1998: 171–174.

Pytka L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005; http://mailgrupowy.pl/shared/resources/15091,pedagogika-resocjalizacyjna-cwiczenia/40122,pytka-resocjalizacja (dostęp: 7.04.2016).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Toruniu, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa (2014). Raport z badania. Kontrakt socjalny w praktyce w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń; http://docplayer.pl/7555892-Raport-z-badania-kontrakt-socjalny-w-praktyce-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.html (dostęp: 6.04.2016).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2014). Raport z badania: profilaktyka instytucjonalna w województwie śląskim, Katowice; http://rops-katowice.pl/dopobrania/2014.09.11-profilaktyka_raport.pdf (dostęp: 6.04.2016).

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (2005). Formy pomocy osobom opuszczającym zakład karny i ich rodzinom. Zagadnienia wybrane. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kraków; www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/69.html (dostęp: 7.04.2016).

Skałbania B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, ebook.

Staręga-Piasek J. (2010). O profilaktyce w pomocy społecznej, „Polityka Społeczna”, 9: 42–45; https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/02/ps_9-2010_j_starega-piasek.pdf (dostęp: 8.04.2016).

Syrek E. (1997). Teoretyczne standardy zdrowia dzieci i młodzieży a ich środowiskowe uwarunkowania w regionie górnośląskim. Studium pedagogiczno-społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice; http://www.digitalsilesia.eu/Content/72417/teoretyczne_standardy_zdrowia.pdf (dostęp: 7.04.2016).

Szarfenberg R. (2012). Wstęp, w: J. Pauli, A. Włoch, Podręcznik instruktażowy „Standardy usług”. Wspólnota Robocza Związków i Organizacji Socjalnych, Warszawa: 9–15; http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/PODRECZNIK_SU_wydrukowany.pdf (dostęp: 11.04.2016).

Szczepaniak P. (2011). Konteksty pedagogiki penitencjarnej. „Resocjalizacja Polska”, 2: 109–133; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resocjalizacja_Polska_%28Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation%29/Resocjalizacja_Polska_%28Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation%29--r2011-t2-s109-133/Resocjalizacja_Polska_%28Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation%29-r2011-t2-s109-133.pdf (dostęp: 11.04.2016).

Sztompka P. (2000). Trauma wielkiej zmiany. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Śliwerski B. (2015). Nauki o wychowaniu a pedagogika. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, 1: 14–41; file:///C:/Users/private/Downloads/nowis2015__Bogus%20aw%20%20liwerski_14_41.pdf (dostęp: 10.02.2017).

Tarnowski J. (1982). Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.

Wenta K. (2013). Od teorii do technologii i twórczości w pedagogice pracy. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1(80): 43–53; http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2013/edu_1_2013.pdf (dostęp: 11.04.2016).

Wiatrowski Z. (2013). Początki, rozwój i aktualny stan pedagogiki pracy w Polsce. Cz. II.Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki pracy. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1 (80): 13–29; http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2013/edu_1_2013.pdf (dostęp: 11.04.2016).

Wilk J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Kraków.

Wójcicki T. (2013). Model wspomagania podnoszenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem rzeczywistości poszerzonej. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1 (80): 111–119; http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2013/edu_1_2013.pdf (dostęp: 11.04.2016).

Zimbardo Ph.G. (1999). Psychologia i życie. PWN, Warszawa.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.