Doradztwo zawodowe w kontekście pracy socjalnej

Magdalena Ślusarczyk

Abstrakt
Professional counselling in social work
Professional counselling is one of the most crucial elements of the active labour market policy. It is an area of interdisciplinary inquiries and practices that draw on knowledge and inspiration from many areas of science including psychology, sociology or philosophy. This article notes that social work should also be included in this area. The practice of everyday life indicates a strong connection between these two contexts, both as a result of the work of career counselors and social workers, as well as institutional and social policy frameworks. This article is a reflection on the utility of the selected models of vocational guidance and professional counseling in the context of social work.
Słowa kluczowe: professional guidance, professional counselling, career, work, social work
References

Amundson N. (2005). Challenges for career interventions in changing contexts, w: Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Counselling. IAEVG International Conference, Lizbona.

Bańka A. (1995). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Print-B, Poznań.

Bańka A. (2003). Jak wykorzystywać teorie naukowe we współczesnym doradztwie karier. Aktualizacja teorii osobowości, rozwoju człowieka i karier z perspektywy integracji transkulturowej, w: Poradnictwo zawodowe w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne, Fundusz Współpracy, Warszawa.

Bańka A. (2006).Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian w wymiarze europejskim, w: S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć (red.), Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego. Ogólnopolska Konferencja OHP, 4–5 października 2005, Warszawa.

Bańka A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Print-B, Poznań; wydanie poprawione 2016; https://www.researchgate.net/profile/Augustyn_Banka/publication/308903480_PSYCHOLOGICZNE_DORADZTWO_KARIER/links/57f6766d08ae886b8981c017.pdf (dostęp: 11.03.2017).

Bańka A. (2016). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy: Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.

Bilon A., Kargul J.(2012). Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy. „Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy”, 1: 85–109.

Błędowski P., Kubicki P. (2009). Pomoc społeczna–główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym. „Polityka Społeczna”, 11–12: 40–44.

Globalna definicja pracy socjalnej; ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/ (dostęp: 10.09.2017).

Górka A. (2015). Raport podsumowujący projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”; http://www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl/images/Raport_SD_final_E-BOOK.pdf (dostęp: 6.03.2017).

Guichard J. (2001). Procesualne ramy i formy tożsamości a praktyka poradnicza, w: B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wyd. Instytutu Technologii i Eksploatacji, Wrocław.

Guichard J. (2005).Theoretical frames for the new tasks in career guidance and counseling, w: Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Counselling. IAEVG International Conference, Lizbona.

Jones L. (1994). Frank Parsons contribution to career counseling. „Journal of Career Development”, 20: 287–294, doi: 10.1007/bf02106301.

Kargulowa A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kaszyński H. (2007). Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno?. „Ekonomia Społeczna. Teksty”, 3.

Kowalik T. (2009).WWW.polska transformacja.pl. Muza, Warszawa.

Krzyżowski Ł. (2013). Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Lamb R. (1998). Poradnictwo zawodowe w zarysie. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.

Lenart J. (2009). Komu potrzebne poradnictwo zawodowe. „Pedagogika Pracy”, 55: 158–165.

Malewski M. (2000). Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. „Teraźniejszość–Człowiek–
–Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”, 1 (9): 47–63.

Młyński J. (2010). Potrzeba funkcjonowania i diagnoza działalności pracowników socjalnych w wybranych domach pomocy społecznej w powiecie tarnowskim, w: J. Stala (red.), .Przestrzenie pracy socjalnej. Biblos, Tanów: 315–340.

Morawski W. (2010). Modernizacja Polski: struktury, agencje, instytucje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Niesporek A.,Wódz K. (2003). Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczość społeczna, praca socjalna– strategie rozwoju społeczności lokalnej, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Nilsson P., Ǻkerblom P. (2003). The role of career counsellor in counteracting unemployment, w: E. Kalinowska, A. Kargulowa, B. Wojtasik (red.), Counsellor – profession, passion, calling? Papers presented at the IAVEG-AIOSP World Congress, t. II, DSWE TPD, Wrocław.

Paszkowska-Rogacz A. (2002). Poradnictwo zawodowe w epoce postmodernizmu. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica”, 6: 29–36.

Pilecka D. (2007). Instytucjonalne poradnictwo zawodowe na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego. „Rocznik Lubuski”, 33 (1): 259–270.

Piorunek M. (2004). Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Polakowski M., Szelewa D. (2013). Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.

Rollnik-Sadowska E. (2013). Zmiany modelu poradnictwa zawodowego w Polsce. „Studia Ekonomiczne”, 161: 132–140.

Rosalska M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.

Savickas M. (1993). Career counselling in the postmodern era. „Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly”, 7: 205–215.

Savickas M. (2005). New challenges and tasks in career construction, w: Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Counselling. IAEVG International Conference, Lizbona.

Savickas M. (2011). Career Counseling. American, Psychological Association, Washington, D.C.

Savickas M.L. (2008). Helping people choose jobs: A history of the guidance profession, w: International Handbook of Career Guidance. Springer Netherlands, Utrecht: 97–113.

Slany K., Ślusarczyk M., Krzyżowski Ł. (2014). Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne. Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa; http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Krystyna_Slany_ekspertyza.pdf (dostęp: 6.03.2017).

Sobierajski T. (2013). Doradztwo zawodowe: uniwersalizm i konceptualizacja. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Spyrka-Chlipała R. (2015). Sylwetka pracownika socjalnego w opinii studentów Ignatianum. „Roczniki Teologiczne”, 62(1): 33–46.

Sztompka P. (2000). Trauma wielkiej zmiany: społeczne i kulturowe koszty transformacji. ISP PAN, Warszawa.

Szumigraj M. (2010). Poradnictwo kariery – ujęcie makrospołeczne. „Edukacja Dorosłych”, 1 (62): 41–53.

Szumigraj M. (2011). Poradnictwo kariery: systemy i sieci. Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Wiesław Łoś, Warszawa.

Ślusarczyk M. (2010). Spory o edukację wczoraj i dziś: społeczny, polityczny i kulturowy kontekst reform oświatowych – porównanie Polski i Niemiec. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity, Dz.U. 2016, poz. 930.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., tekst jednolity z 2017 r., poz. 38, 60. Dz.U. 2016, poz. 645.

Watts A., Sultana R. (2005). Podręcznik wdrażania nowoczesnego poradnictwa karier. Opracowanie na potrzeby OHP przez DCIZiDN w Wałbrzychu. Warmińsko-Mazurski ZDZ, Olsztyn.

Wojtasik B. (1997). Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa.

Zytowski D.G. (2001). Frank Parsons and the progressive movement. „The Career Development Quarterly”, 50 (1): 57–65.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.