„Samoorganizowanie troski” - opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w biografii opiekuna rodzinnego

Beata Szluz

Abstrakt

"Self-Organizing Care" - caring for a person with Alzheimer's in the biography of a family carer

Caring for a person with Alzheimer’s disease is not only exhausting physically and emotionally, but can also have high financial costs. This problem becomes of a special importance in the presence of an ageing process of individual and society and growing number of people with Alzheimer’s disease. The paper aims to present difficulties encountered by family caregivers of people with Alzheimer’s disease. Caring for person with AD run the caregivers the high risk of decreased quality of life, it is especially true with regard to family caregivers who are emotionally related with the patient. 
Słowa kluczowe: sociology of social problems, caring, family carer, Alzheimer's disease, biographical method
References

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual Disorders. 4th ed. Washington, D.C.

Bakalarczyk R. (2015). Wsparcie rodziny z dotkniętym niesamodzielnością seniorem,
w: E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 1. Wydawnictwo Kontrast, Warszawa: 145–164.

Berger P.L., Luckmann T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Glaser B., Strauss A.L. (2012). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine Transaction. A Division of Transaction Publishers, New Brunswick and London.

Grochmal-Bach B. (2007). Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimer. Podejście terapeutyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków.

Gabryelewicz T. (1999). Rozpowszechnienie zespołów otępiennych w podeszłym wieku. „Psychiatria Polska”, 3: 341–352.

Górecki M. (2007). Trajektoria, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa: 778.

Jorm A.F., Jolley D. (1998). The incidence of dementia: a meta-analysis. „Neurology”, 51 (3): 728–733.

Kłoszewska I. (2001). Choroba Alzheimera. „Przewodnik Lekarza”, 4: 78–82.

Kłoszewska I., Kwiecińska E. (1998). Związki pomiędzy stanem psychicznym i poziomem funkcjonowania osób otępiałych a poczuciem „obciążenia” u ich opiekunów. „Rocznik Psychogeriatryczny”, 1/I: 59–66.

Jarkiewicz J., Kotapka-Minc S., Parnowski T. (2002). Opieka nad chorymi z chorobą Alzheimera w Polsce – ocena aktualnego stanu, w: G. Schwarz (red.), Choroba Alzheimera. Objawy, leczenie, opieka, pomoc. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa: 91–94.

Najwyższa Izba Kontroli, NIK o opiece nad chorymi na Alzheimera (2017); https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-nad-chorymi-na-alzheimera.html (dostęp: 16.05.2017).

Parnowski T. (1998). Organizacja opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, w: J. Leszek (red.), Choroba Alzheimera. Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1998: 243–253.

Perek-Białas J. (2011). Urynkowienie usług opiekuńczych dla osób starszych w Polsce – możliwości i ograniczenia, w: Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 57–88.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.

Prince M., Comas-Herrera A., Knapp M., Guerchet M., Karagiannidou M. (2016). World Alzheimer Report 2016. Improving Healthcare for People Living with Dementia. Coverage, Quality and Costs Now and in the Future. Published by Alzheimer’s Disease International, London.

Raś P., Opala G. (2001). Obciążenie opiekunów osób z otępieniem. „Wiadomości Lekarskie”, 1–2: 95–99.

Riemann G., Schütze F. (2012). „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, w: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Wydawnictwo Nomos, Kraków: 389–414.

Sadowska A. (2014). Organizacja opieki nad chorym na chorobę Alzheimera w Polsce, w: A. Szczudlik (red.), Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera, maj, Raport RPO.

Schütze F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. „Studia Socjologiczne”, 1: 11–56.

Siemieńska R. (2009). O samodzielności i samowystarczalności polskich rodzin i roli sieci społecznych, w: K. Zagórski (red.), Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków. Wydawnictwo Scholar, Warszawa: 97–110.

Strauss A., Fagerhaugh S., Suczek B., Wiener C. (1985). Social Organization of Medical Work. University of Chicago Press, Chicago, IL.

Suska M. (2001). Tożsamość a system wartości i postawy współczesnej młodzieży, w: T. Bajkowski, K. Sawicki (red.), Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok: 111–118.

Szlązak M., Piłat A., Sarata J. (oprac.) (2015).Opiekunowie rodzinni osób starszych problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej. Raport z badania. ROPS, Kraków.

Szluz B. (2016). Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie. „Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Paedagogia – Psychologia”, Sectio J, 29 (1): 105–113.

Ślęzak M. (2005). Trajektoria cierpienia jako kategoria analizy w badaniach etnicznych (propozycje badań), w: J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych. Wydawnictwo Economicus, Szczecin: 301–315.

Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. MP, Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r., poz. 118.

Witusik A. (2010). Autyzm – wprowadzenie do metod terapeutycznych, doktryna terapii, w: T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki (red.), Autyzm – epidemiologia, diagnoza, terapia. Wydawnictwo Continuo, Wrocław: 171–174.

World Health Organization (2017), Dementia; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/ (dostęp: 10.05.2017).

World Health Organization (1992). The ICD-10 Classification of Menthal and Behavioral Disorders. World Health Organization, Geneva.

Zakrzewska-Manterys E. (1995). Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.