Kultura współpracy jako niezbędny element współpracy partnerskiej

Elżbieta Mirewska

Abstrakt

The Culture of Collaboration as the Indispensable Element of Partner Cooperation

A key element of public administration cooperation with non-governmental organizations, and sometimes with business entities, is local partnership. It is based on combining the diverse resources of individual members in a rational and optimal way to harness the potential of local community development. Actually, the existing partnership, apart from the realization of joint ventures based on mutual resources and possibilities, depends in addition on relations between the partners and the culture of co-operation between them. This article refers to the conditions that must be fulfilled in order for real, real co-operation between local administration and social organizations to be appropriate for the development of local communities.
Słowa kluczowe: współpraca, współdziałanie, partnerstwo lokalne, relacje, administracja publiczna, organizacje pozarządowe
References

Dialog i budowanie relacji z interesariuszami. Podręcznik dla firm; http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/dialog-i-budowanie-relacji-z-interesariuszami-podrecznik-dla-firm/ (dostęp: 12.11.2017).

Dudkiewicz M. (2012). Prezentacja na konferencji „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, Kraków 10.02.2012, temat wystąpienia „Kultura współpracy międzysektorowej”.

Dobranowska-Wittels M. (2011). Kulturę współpracy trzeba mieć we krwi (wywiad z Katarzyną Górniak, ekspertką Instytutu Spraw Publicznych); http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/676569.html (dostęp: 12.11.2017).

Jasiurska M., Domagała Ł. (2012). Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa.

Leaf R. (2007). Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem, w: Biznes, t. 3, Marketing. Wydawnictwo PWN, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa: 78–82.

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2015 r. (2017). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 27.04.2017 r.; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2015-r-,9,2.html (dostęp: 12.11.2017).

Mirewska E., Ornacka K. (2014). Wykorzystanie idei partnerstwa lokalnego w systemie pomocy społecznej, w: M. Szpunar (red.), Badania w pracy socjalnej – stan i perspektywy. Wydawnictwo ANWI, Gdańsk: 532–546.

Mirewska E., Ornacka K., ŻurawK. (2015). Local partnership as a network organization – an analysis of selected theoretical and application problems, w: I. Pešatová, B. Szluz, P. Walawender (red.), Interdisciplinary Approach in Social Problem Solving. J.E. Purkynje University in Ústínad Labem,Ústínad Labem: 48–58.

Mirewska E. (2016). Partnerstwa lokalne w strukturach pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego. Sprawozdanie z wizyty studyjnej. „Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej”, 1: 180–189.

Nocuń A., Szmagalski J. (1996). Podstawowe umiejętności pracy socjalnej i ich kształcenie, wyd. II. Wydawnictwo Interart, Warszawa.

Więckiewicz K., Wardęga A. (2012). Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi; http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Biblioteka,Pozytku,Publicznego,657.html (dostęp: 12.11.2017).

Sobolewski A. (2007). Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy. Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Sadowska B., Sadowski T. (red.) (2013). Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wydawnictwo Fundacja Wzajemnej Pomocy „Barka”, Poznań.

Stone M. (2007). Zarządzanie relacją z klientem ,w: Biznes, t. 3, Marketing. Wydawnictwo PWN, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa: 99–103.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, tekst jednolity (Dz.U.2016.239 2016.03.25). Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 25 marca 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).