Aktywizacja społeczna i zawodowa osadzonych jako istota oddziaływań probacyjnych w środowisku wolnościowym

Katarzyna Gucwa-Porębska

Abstrakt

Socio-professional activation of the imprisoned as the essence of probationary interventions in a libertarian environment

Staying in prison isolation – in a total institution is sometimes a time of many changes in human life. A new, previously unknown place in which “second life” takes place can contribute to fears, fears, lowered sense of life, lack of goals. Therefore, to counteract the negative consequences of imprisonment, it is worthwhile to introduce activities aimed at social and occupational activation, which significantly reduce the level of anxiety and give a new meaning. Ryszard Musidłowski writes that it is worth emphasizing that “although the purpose of the penalty of deprivation of liberty is primarily the resocialisation of the sentenced person, and not merely the desire to cooperate in shaping his social attitudes, he assumes and prefers his activity.”
Słowa kluczowe: probacja, aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, środowisko lokalne
References

Ambrozik W. (2008). Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, w: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bałandynowicz A. (2010). Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. „Resocjalizacja Polska”, 1: 121–156.

Barczykowska A. (2015). Zastosowanie modelu RNR w diagnozie resocjalizacyjnej dorosłych sprawców przestępstw – rozwiązania angielskie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Bauman Z. (2010). Europa niedokończona przygoda. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Dubiński M. (2005). Sentencje łacińskie. Wydawnictwo Astrum, Warszawa.

Fidelus A. (2009). Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców. „Probacja”, 2: 37–48.

Gawęcka M. (2004). Koncepcja empowerment jako alternatywny paradygmat pracy socjalnej, w: J. Brągiel, P. Sikora (red.), Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Gulczyńska A., Granosik M. (red.) (2014). Empowerment w pracy socjalnej. Praktyka i badania partycypacyjne. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Gucwa-Porębska K. (2015). Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

http://sw.gov.pl/pl/ministerialny-program-pracy-wiezniow (dostęp: 29.06.2017).

http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/edukacja-skazanych/ (dostęp: 20.09.2017).

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-readaptacji-spolecznej-skazanych-na-wieloletnie-kary-pozbawienia-wolnosci.html (dostęp: 21.09.2017).

Kieszkowska A. (2012a). Probacja szansą dla osób karanych na poprawę własnego życia

w środowisku lokalnym, w: B. Urban, M. Konopczyński (red.), Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kieszkowska A. (2012b). Wolność, wybór, odpowiedzialnośći zobowiązanie przed sobą i grupą w warunkach probacji, w: W. Ambrozik, A. Kieszkowska (red.), Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, cz. II. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Musidłowski R. (2007). Znaczenie aktywności własnej skazanych w przygotowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, w: B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Porębska K. (2010). Pozytywne i negatywne czynniki determinujące proces readaptacji społecznej osóbopuszczających zakłady karne, w: F. Kozaczuk (red.), Zachowania przestępcze – przyczyny i zapobieganie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów: 470–487.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. 9.04.2004 Nr 27, poz. 242).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 49).

Stępniak P. (2008). Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skazanych. Pojęcie, geneza i rozwój, w: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymańska M. (2007). Znaczenie pracy w życiu człowieka, w: M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak (red.), Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”, bezpieczeństwo jako wartość. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.1997.90.557).

Wiatrowski Z. (1997). Podstawy pedagogiki pracy. Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.

 

 

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.