Wyzwania dla srebrnej pracy socjalnej w społeczności lokalnej

Marcjanna Nóżka

Abstrakt

Challenges for silver social work in the local community

Based on the results of research carried out in 2016 on one of Krakow’s housing estates, the article draws attention to the elderly and issues related to the aging of the neighbourhood. With regard to those findings reference will be made to the assumptions of silver social work, grassroots ways to cope, neighbouring practices and discussed will be the challenges for social work in the area of urban settlements. Attention will be given to, among others, the need to recognize in the assistance process the variable perspectives of people from the neighbourhood, their multidimensional interests, designing and animating the local environment to make it a friendly and egalitarian space. 
Słowa kluczowe: srebrna praca socjalna, starość, osiedla, praktyki społeczne, sąsiedztwo
References

Barrett A.R., Maxfield S., Wright P. (2015). Good Neighbours in a Good Neighbourhood? An Exploration of Gratitude in a Local Community. Programme Report. University of Birmingham, Birmingham.

Barth F. (red.) (1998). Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Long Grove. Waveland Press, Illinois.

Bąbska B., Rymsza M. (2014). Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej. Wydawnictwo Garmond, Warszawa.

Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Béla F. (2017). The Politics of Good Neighbourhood. State, Civil Society and the Engancement of Cultural Capital in East Central Europe. Routledge, Nowy Jork.

Bujwicka A. (2011). Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi. „Acta Universitatis Lodziensis.Folia Sociologica”, 36: 101–119.

CBOS (2009). Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. BS/157/2009; http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_157_09.PDF (dostęp: 21.10.2017).

Chabior A. (2011). Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.

Czekanowski P. (2012).Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Gawron G. (2015). Universal design – projektowanie uniwersalne jako idea w dążeniu do osiągnięcia partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych. „Roczniki Nauk Społecznych”, 7, 1 (43); https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RNS2015nr1_125-144_Gawron-D(1).pdf (dostęp: 10.02.2017).

Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Henderson P., Thomas N.D. (2013). Umiejętności pomocne w pracy ze społecznością. Wydawnictwo Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.

Jak należy rozumieć i definiować sąsiedztwa? tłum. S. Tekieli. The Young Foundation; http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/jak%20rozumiec%20sasiedztwa.pdf (dostęp: 10.10.2017).

Klimczuk A. (2011). Eksperci i narcyzm kulturowy – próba analizy wzajemnych relacji. „Munich Personal RePEc Archive”: 218–255; https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61884/1/MPRA_paper_61884.pdf (dostęp: 12.10.2017).

Krzyszkowski J. (2011). Analiza doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i polityki społecznej, w: T. Pawlak-Lis (red.), Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy. Konteksty. Uwarunkowania. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 17–33.

Labus A. (2015). Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 4 (315): 71–90.

Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (2013). Srebrna praca socjalna – adekwatność i potencjał usługi. „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 2 (18): 39–52.

Schatzki T. (2002). The Site of the Social. The Pennsylvania State University, Pennsylvania.

Seawright J., Gerring J. (2008). Case selection techniques in case study research. A menu of qualitative and quantitative options. „Political Research Quarterly”, 2 (61): 294–308.

Smolińska-Theiss B. (2011). Praca socjalna w Niemczech – patchwork środowiskowych idei i działań, w: T. Pawlak-Lis (red.), Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy. Konteksty. Uwarunkowania. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 121–141.

Spasiewicz-Bulas M. (2013). Kształtowanie przestrzeni miejskiej przez i dla seniorów. „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 3 (18): 85–91.

Straczuk J. (2013). Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń; http://fnp.org.pl/monografie/images/Files/cmentarz%20i%20st%C3%B3%C5%82_open.pdf (dostęp: 12.02.2017).

Stephan G.W., Stephan W.C. (2007). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, tłum. M. Kacmajor. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Szukalski P. (2015). Regionalna polityka senioralna. „Polityka Senioralna”, 1: 27–29.

Twelvetrees A. (2014). Pracując ze społecznością, red. nauk. T. Kaźmierczak, tłum. A. Konieczna-Purchała. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Zalewska J. (2011). Człowiek starszy – aktywny podmiot polityki społecznej? Koncepcja upodmiotowienia a pluralizm rynkowy, w: M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 35–56.

Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014–2020; https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020/ (dostęp: 24.10.2017).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.