Działania edukacyjne i wsparcie wolontariuszy w ruchu samopomocowym osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Przykład Grupy Wsparcia Trop

Aleksandra Zadrożna,

Katarzyna Chotkowska

Abstrakt
Educational activities and support for volunteers in the self-help movement of people with the experience of mental illness. The example of The Support Group TROP
 
The formation of self-help movements and support groups for mentally ill people has initiated changes in social attitude towards them and in mental health  treatment system. In Poland, such initiatives are still in the initial phase of creation, there are only a few such groups. Self-help groups in general provide support by sharing emotions and a sense of understanding connected to experiencing similar problems. One of the most important functions of self-help groups is spreading reliable knowledge about specificity of mental disorders and the recovery process. Educating through direct contact with a mentally ill person is associated with a better understanding of them, as well as a lower level of stigmatizing convictions. One of the examples of a resilient self-help group is the Support Group TROP which is working in Warsaw. Its members conduct numerous educational activities that constitute a significant part of the Groups activity. These activities include lectures for pupils, students, and organizations, presentations at conferences or appearances in the media. From the beginning of TROP Group existence, all activities have been supported by volunteers – psychology students. Volunteers through non-paid work can deepen knowledge about the functioning of self-help movement and the situation of mentally ill people, and at the same time support group members in several initiatives. Volunteers have become a permanent and very important part of all implemented projects. Members of TROP describe volunteers as allies.
Słowa kluczowe: self-help, education, voluntary work, mental health
References

Bąbska B. (2005). Centrum aktywności lokalnej. Samopomoc – rozwiązywanie ludzkich problemów. Centrum Aktywności Lokalnej, Warszawa.

Bobek K., Żołędowska M. (2011). O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa; www.bibliotekawolontariatu.pl (dostęp: 21.02.2018).

Brackhane R., Strehl C., Wurzer I. (1990). Lay help in rehabilitation of psychiatrically handicapped patients. Report of two Comparative empirical studies. „Rehabilitation (Stuttgart)”, 29 (4): 254–260.

Bronowski P., Chotkowska K., Bednarzak J. (2016). Nowe trendy w rehabilitacji osób chorujących psychicznie. „Kwartalnik Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Caplan G (1987). System oparcia, w: W. Widłak (red.),Pomoc nieprofesjonalna i grupy wzajemnej pomocy. Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Warszawa.

Cechnicki A., Liberadzka, A. (2012). Nowe role osób chorujących psychicznie w procesie leczenia i zdrowienia. „Psychiatria Polska”, XLVI (6): 995–1005.

Dobrowolska M., Izydorczyk B. (2016). Współczesne trendy w psychiatrii środowiskowej w kontekście deinstytucjonalizacji. „Społeczeństwo i Edukacja”, 21 (2).

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 2 marca 2017 r., poz. 458.

Glinowiecki M. (2014). Role społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi w ujęciu nauk społecznych. „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 23 (3): 128–133.

GUS – Wolontariat w organizacjach – 2016 r. Wstępne wyniki badania „Praca Niezarobkowa poza gospodarstwem domowym”. Notatka informacyjna (2016). GUS, Warszawa.

Hallet C., Klung G., Lauber Ch., Priebe S. (2012). Volunteering in the care of people with severe mental illness: A systematic review. „BCM Psychiatry”, 12: 226.

Happell B., Roper C. (2003). The role of a mental Health consumer in the education of postgraduate psychiatric nursing students: The students’ evaluation. „Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing”, 10 (3): 343–350.

Heszen I., Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa.

http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/kim-jest-wolontariusz/ (dostęp: 9.03.2018).

http://poradnik.ngo.pl/jak-zaangazowac-wolontariusza (dostęp: 8.03.2018).

Juros A. (1999). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności samopomocowej: Umacnianie Osoby, grupy i wspólnoty. „Roczniki Psychologiczne”, t. II: 125–148.

Kondracka-Szala M. (2015). Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe. Difin, Warszawa.

Liberadzka A., Szuba M., Cechnicki A., Kaszyński H., Bielańska A. (2011). Through education to social inclusion: The anti-stigma program implemented by community psychiatry workers and users in Krakow. „Psychiatrische Praxis”, 38.

Levy L.H. (1987). Grupy samopomocy: typy i procesy psychologiczne, w: W. Widłak (red.), Pomoc nieprofesjonalna i grupy wzajemnej pomocy. Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Warszawa.

Meder J. (1996). Nowoczesne formy rehabilitacji chorych na schizofrenię. „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”, 12 (3): 57–61.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.) (1993). Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Zakład Graficzny UW, Warszawa.

Pitt V., Lowe D., Hill S., Prictor M., Hetrick S.E., Ryan R., Berends L. (2013). Consumer-providers of care for adult clients of statutory mental health services. „Cochrane Database Systematic Reviews”, 28 (3).

Pulińska U. (2012). Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania działalności wolontariackiej. „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne”, 2: 23–40.

Riessman F., Caroll D. (2000). Nowa definicja samopomocy. „Polityka i Praktyka. PARPA”, Warszawa.

Rossler W., Horst A., Salize H.J. (1996). Voluntary aids in psychiatry. „Psychiatrische Praxis”, 23 (4): 168–171.

Sherman P.S., Porter R. (1991). Mental health consumers as case management aides. „Psychiatric Services”, 42 (5): 494–498.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.

Wood A.L., Wahl O.F. (2006). Evaluating the effectiveness of a consumer-provided mental health recovery education presentation. „Psychiatric Rehabilitation Journal”, 30 (1): 46–53.

Załuska M., Boczoń, J. (red.) (1998). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.