Polityka senioralna miasta Krakowa, a potrzeby beneficjentów

Jowita Baran,

Adrian Wołoszyn,

Patrycja Król,

Justyna Górska,

Dominik Jabłoński

Abstrakt
Senior policy of the city of Krakow and the needs of beneficiaries
 
The article presents a description of seniors’ activity in Krakow in the light of social policy of ageing prepared by the city. The work focuses on comparing the prepared offer and verifying it with the beneficiaries expectations. Qualitative research was carried out to take a closer look at the senior needs. The issue of motivation to undertake classes was raised. Subcategories have been introduced, according to which seniors’ activity patterns can be defined. Factors that prevent or make it difficult to take up activities are also presented – among others, the problem of self-exclusion of seniors from social life and gender related barriers, which limit the participation level in programs addressed to seniors.
Słowa kluczowe: activity, senioral policy, elderly people
References

Active Aging Index – Summary 2014(2015); https://statswiki.unece.org/display/AAI/VI.+Documents+and+publications?preview=/76287849/117178632/extract_for_translation3%20updated--.pdf#expand-Clicktoview2017papers (dostęp: 25.04.2018).

CBOS – Polacy wobec własnej starości, Komunikat z badań BS/94/2012 (2012). CBOS, Warszawa.

CBOS – Sposoby spędzania czasu na emeryturze, Komunikat z badań BS/106/2012 (2012). CBOS, Warszawa.

CBOS – Sposoby spędzania czasu przez seniorów, Komunikat z badań 163/2016 (2016). CBOS, Warszawa.

CBOS – Portret społeczno-demograficzny seniorów, Komunikat z badań 160/2016 (2016a). CBOS, Warszawa.

Czapiński J., Błędowski P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. „Diagnoza społeczna: Raport tematyczny”, Warszawa.

GUS – Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego (2016). GUS, Warszawa.

GUS – Rocznik demograficzny (2017). GUS, Warszawa.

GUS – Trwanie życia w 2016 r. (2017). GUS, Warszawa.

Babbie E. (2004). Badania społeczne w praktyce, tłum. A. Kloskowska-Dudzińska, W. Betkiewicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych, tłum. W. Betkiewicz et al. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, tłum. P. Tomanek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Golinowska S. (2016). Promocja zdrowia adresowana do osób starszych wśród europejskich strategii wobec starzenia się. „Problemy Polityki Społecznej”, 34(3): 27–52.

Karpińska K., Dykstra P. (2015). Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny. Sprawozdanie syntetyczne, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Klimczuk A. (2012). Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Wiedza i Edukacja, Lublin.   

Mucha J., Krzyżowski Ł. (2010). Aging in Poland at the Dawn of the 21st Century. „Polish Sociological Review”, 2(170): 247–260.

Okólski M., Fihel A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Perek-Białas J., Zwierzchowski J. (2014).Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym. Opracowanie dla Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Perek-Białas J.  (2016). Tradycyjne i uzupełniające podejścia do ewaluacji efektów polityki senioralnej w Polsce. „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. Kwartalnik”, 34(3): 91–111.

Szarota Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Szarota Z. (2013). Era trzeciego wieku –implikacje edukacyjne. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1(84): 7–18.

Szukalski P. (2004). Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) – przyczyny, przejawy, konsekwencje. „Polityka Społeczna”, 2: 11–15.

Worach-Kardas H. (1983). Wiek a pełnienie ról społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.

Zych A. (1999). Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Śląsk, Katowice.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.