Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Opieka i terapia

Julia Pawlikowska,

Olga Maciejewska

Abstrakt
Family with autistic children – care and therapy
 
Nowadays autism is one of the most serious and common development disorders. The purpose of the work is to show how families with autistic children function in society. We are trying to explain that autism influences not only the affected individual, but also other people who are involved in his/her life. Autism influences a number of life aspects, and can determine capabilities and constraints of the affected person. Therefore, we would like to refer to the role of family and the potential impact on quality of the relationship between partners which have a child with ASD. Moreover, in the research, we are considering a gender dimension of care for children with special needs, support between partners of relationship and possible influence on the quality of raising up and growing up healthy peers, If they exist. The methodology used in my research includes in-depth interviews, as well as observations in accordance with the Grounded Theory.
Słowa kluczowe: family, autism, disability, impact on a relationship
References

Autism Spectrum Disorders and Other Developmental Disorders. From Raising Awareness to Building Capacity(2013). World Health Organisation.

Asperger H. (1944). Die ‘Autistischen Psychopathen’ im Kindesalter (Autistic Psychopathy of Childhood), w:Archiv fur Psychiatrie und Nervenkrankheiten”; http://www.neurodiversity.com/library_asperger_1944.pdf(dostęp: 15.04.2018).

Baron-Cohen S., Bolton S. (1999). Autyzm Fakty. Wydawnictwo Medyczne w Oxfordzie – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków.

Berger P., Luckmann T. (1983). Internalizacja rzeczywistości,w: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Bishop S.L., Luyster R., Richler J., Lord C. (2008). Diagnostic Assessment, w: K. Chawarska, A. Klin, F. Volkmar, M. Powers (red.), Autism Spectrum Disorders in Infants and Toddlers: Diagnosis, Assessment, and Treatment. Guilford Press, New York.

Budrowska B., Duch D., Titkow A. (2003). Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Błeszyński J. (2005). Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Centers for Disease Control and Prevention. CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People; https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm.html (dostęp: 14.04.2018).

CBOS (2015). Społeczny obraz autyzmu. Warszawa.

Czenczek E., Szeliga E., Przygoda Ł. (2012). Jakość życia rodziców dzieci autystycznych, w: Prze-
gląd medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

http://www.autyzm.zgora.pl/pl/id.10004 (dostęp: 27.04.2018).

https://autyzm-gorzow.org/etiologia-autyzmu (dostęp: 26.04.2018).

https://polskiautyzm.pl/rozpowszechnienie-autyzmu (dostęp: 14.04.2018).

Jagielska G. (2009). Objawy autyzmu dziecięcego, w: J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska (red.), Autyzm i zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Kanner L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. „Nervous Child”, 2: 2127–2150.

Konecki K. (2009). Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana.Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kosakowski C., Krause A. (2004). Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Kubisa J. (2014). Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Maciarz A. (2010). Autyzm – jakościowe zaburzenie relacji międzyludzkich, w: A. Rudzińska-Rogoży, J. Lipińska-Lokś (red.), Osoba z autyzmem w rodzinie i środowisku lokalnym. Doświadczenia lubuskie. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra.

Mikołajczyk-Lerman G. (2011). Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci. Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Pawlikowska J. (2017). Rodziny z dzieckiem autystycznym – funkcjonowanie w społeczeństwie, niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr hab. Marty Smagacz-Poziemskiej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pisula E. (1998). Zależność między stresem rodzicielskim a funkcjonowaniem rodzica i dziecka, w: E. Pisula (red.), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Pisula E. (2004). Wczesne wykrywanie autyzmu i efekty wczesnej terapii, w: J. Błeszyński (red.), Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria – metodyka – przykłady. Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Pisula E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Płatos M. (red.) (2016). Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce.Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”, Warszawa; www.spisautyzmu.pl (dostęp: 14.04.2018).

Rodzina, w: Encyklopedia socjologii (2000). Oficyna Naukowa, Warszawa.

Rzymszy A., Czajkowski A. (2006). Autyzm w Polsce. Biuletyn nr 2. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa.

Szeler K. (2007). Wybrane metody terapii osób dotkniętych autyzmem w świetle literatury. Pedagogia Christiana, Włocławek; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2007.026/190 (dostęp: 16.04.2018).

Szymańska P. (2016). Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce.Fundacja JiM, Łódź.

Świątkiewicz-Mośny M. (2010). Tożsamość napiętnowana. Wydawnictwo Nomos, Kraków.

Wing L. (2005). Związek między zespołem Aspergera i autyzmem Kannera, w: U. Frith (red.), Autyzm i zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.