Emancypacja jako utopia? Perspektywa osoby niesłyszącej

Monika Inglot-Werner

Abstrakt

Emancipation as a utopia? The perspective of a Deaf person

When speaking about emancipation with disability people context, we can think of Utopia. In the article, I will analyze and interpret story of a person with hearing disability. Who life experience I see in symbolic process between emancipation, potential emancipation or utopia. In cultural terms, she is a Deaf person. Deaf people do not consider themselves disabled. Communication with hearing language is one of the limits for them, but all of the rest they can do successfully. As an example, my character shows us that the emancipation “from” and “to” do not mean to be utopia. Deaf people’s goals and dreams can be achieved in the same way as hearing people. The article is based about surdopedagogy, special pedagogy, philosophy literature. It shows that emancipation and utopia, when putting them on equal level those two can penetrate. Utopia is shown in two ways. First the accomplishing and secondly the accomplished, but also located in the sphere of idea and practice. Thoughts of utopia penetrate emancipation aims, and also leads to creation of utopia. 

Słowa kluczowe: Deaf, emancipation, utopia, woman
References

Czerepaniak-Walczak M. (2007). Pedagogika emancypacyjna. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.

Danowska-Prokop B. (2016). Idealne państwo (społeczeństwo) w ujęciu renesansowych utopistów. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe”, 305: 140‒149.

Drożdż A. (2000). Mity i utopie pedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Prace Monograficzne nr 273, Krakow: 5–167.

Jagoszewska I. (2016). W poszukiwaniu drogi do emancypacji ‒ oczekiwania niesłyszących. „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 12: 135‒163.

Kargulowa A. (2009). Poradnictwo ‒ kontynuacja dyskursu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Konarska J. (2015). Emancypacja jako nowy nurt rehabilitacji. „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 10: 51‒71.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Podgorska-Jachnik D. (2013). Głusi. Emancypacje. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łodź.

Śliwerski B. (2017). Utopia edukacyjnych utopii. „Utopia a Edukacja”, II: 11‒16. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Trębińska-Szumigraj E. (2009). Emancypacja w poradnictwie, w: A. Kargulowa (red.), Poradnictwo ‒ kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając D., Kos E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zweiffel Ł. (2008). Utopia. Idealna odpowiedź na nieidealną rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Krakow.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.