Streetworker w kontakcie z dzieckiem – warunki i narzędzia pracy – kilka uwag teoretyczno-praktycznych

Marta Kamińska,

Katarzyna Ornacka,

Dominika Beszłej

Abstrakt

Stree tworker in relation with a child ‒ working conditions and tools ‒ some theorethcal and practical remarks

Young people are the most vulnerable group because of their sensitivity and vulnerability to injury. Children have great potential for development and are able to succeed in their future lives, both private and professional, if they have the opportunity to grow up in the right environment and follow a good example. Although the work of a streetworker is non-institutional, like any profession or group, streetworkers are guided by a set of guidelines, norms and rules regarding their behaviour, attitudes, getting in contact with the child and their family, relationships with other streetworkers, etc. They also use a set of tools that serve them to work effectively on the street. These elements play a fundamental role in working with young people. In this paper we will highlight the most important of them. They may become a source of reflection for future streetworkers.

*Artykuł ten w formie broszury informacyjnej powstał na podstawie pracy Dominiki Curyło
pt. Postawy i zachowania streetworkerów w kontakcie z dziećmi i młodzieżą, Kraków 2017 (materiał
niepublikowany, wykorzystany za zgodą autorki).
Słowa kluczowe: streetwork, children, streetworker’s working principles and values
References

Griffin E. (1994). First Look at Communication Theory ‒ 2nd edition. McGraw-Hill Publishing Company, New York.

Karłyk-Ćwik A. (2014). Autorytet w wychowaniu i resocjalizacji w refleksji przyszłych pedagogów. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 1: 43‒62.

Machel H. (2007). Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej, w: B. Urban, J. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 217‒247.

Réseau International des Travailleurs Sociaux de Rue (2008). http://www.travailderue.org/wp-content/uploads/2012/08/guide_FR.pdf (dostęp: 12.02.2020).

Stowarzyszenie „PoMoc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej (2010). Przewodnik Streetworkera. Zakład Poligrafi czny SINDRUK, Katowice‒Opole.

StreetInvest (2013, Sierpień). StreetInvest ‒ Effective Principles of Street Work; http://www.streetinvest.org/control/uploads/fi les/1375266589~_~ STREETINVEST_10_EFFECTIVE_PRINCIPLES_OF_STREET_WORK.pdf (dostęp: 17.02.2020).

Szarfenberg R. (2010, Maj 4). Marginalizacja i wykluczenie społeczne – panorama językowo-teoretyczna. Instytut Polityki Społecznej UW; http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/miws_panorama.pdf (dostęp: 23.01.2020).

Young E.L., Hoffmann L.L. (2004). National Association of School Psychologists; http://janenotplain.com/wp-content/uploads/2015/08/self-esteem-in-children_strategies_school-psychol .pdf (dostęp: 25.01.2020).