Wsparcie jako niezbędny czynnik w procesie pomagania jednostkom w kryzysie

Anna Siemaszko

Abstrakt

Support as an essential factor in helping individuals in crisis

A family is an important link of the whole society. Its existence ensures the continuity of the social system. Properly functioning family is a guarantee of conditions for proper child development. The problem appears at the time of occur care and upbringing difficulties that family cannot manage with. In the past it was thought that the best kind of help for child is excluding from the problematic environment. This trend is currently being reversed. Both state policy as well as local community are the foundations for helping families in crisis. Various legislative solutions are implemented to protect the biological family. Social support activates aid mechanisms which are important to cope with difficulties. The aim of the article is, therefore, to show the links between the state’s social policy and social support. The complementarity of these services provides effective help, and thus prevents placing children in foster care.

Słowa kluczowe: family, social support, social policy
References

Bakiera L. (2006). Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana. Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. „Rocznik Socjologii Rodziny”, XVII, Wydawnictwo UAM.

Biernat T. (2014). Czy istnieje rodzina ponowoczesna?. „Pedagogia Christiana”, 2 (34): 186.

Dąbrowska A. (2015). Wybrane modele wsparcia społecznego dla rodzin w kryzysie. „Studia nad Rodziną”, XIX, 1 (36), Wydawnictwo UKSW.

Gagacka M. (2011). Rola sieci wsparcia w kreowaniu polityki obywatelskiej w skali lokalnej. „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Golinowska S. (2011). O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności. „Polityka Społeczna”, 5‒6.

Grewiński M., Kamiński S. (2011). Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej – w kierunku usług społecznych, w: M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2018 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 roku poz. 1111 i 924), Warszawa; https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-rady-ministrow-o-realizacji-w- roku-2018-ustawy-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-dzu-z-2019-r-poz-1111-i-924 (dostęp: 5.04.2020).

Karwacki A., Rymsza M. (2011). Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, w: M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.

Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2014). Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kondracka-Szala M. (2015). Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy  samopomocowe. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kowalczyk B. (2008). Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w Polsce w walce z wykluczeniem społecznym, w: K. Wódź, S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby, praktyki. Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.

Krasiejko I. (2016). Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Wydawnictwo MRPiPS, Warszawa.

Piech A. (2012). Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, w: D. Wosik-Kawala (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Przeperski J. (2015). Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń: 13‒15.

Przeperski J. (2017). Przemiany w systemie opieki i wsparcia rodziny z dziećmi. Perspektywa paradygmatu familiocentrycznego. „Pedagogika Społeczna”, XVI, 2 (64): 138.

Przewłocka K. (2014). Zjawisko wyuczonej bezradności u klientów instytucji pomocy społecznej ‒ przyczyny, konsekwencje, możliwości przeciwdziałania, w: M. Piorunek (red.), Pomoc, wsparcie społeczne, poradnictwo. Od teorii do praktyki. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 194.

Rodziny wspierające. Poradnik dla służb społecznych (2017). Opracowane BPIPS m.st. Warszawy, Warszawa.

Sęk H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Sęk H., Cieślak R. (2004). Wsparcie społeczne ‒ sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stelmaszczuk Z. (1999). Nowe spojrzenie na rodzinę, w: Z. Stelmaszczuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Szymańczak J. (2016). Dzieci „odbierane” rodzicom – przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. „Analizy” 5 (141), Warszawa: 1.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 roku poz. 1507 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku poz. 887 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1818).

Wosik-Kawala D. (2012). Wstęp, w: D. Wosik-Kawala (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

(www1). http://www.gov.pl/web/rodzina/system-opieki-zastepczej-nad-dzieckiem-w-polsce (dostęp: 11.04.2020).

(www2). https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/08/nsis_2000.pdf (dostęp: 4.04.2020).

Zamkowska A. (2009). Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.