Rozwój zjawiska mobbingu w miejscu pracy w warunkach polskich – implikacje dla pracy socjalnej

Karolina Klimkiewicz,

Honorata Cierpisz

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.