Główne problemy integracji imigrantów z Ukrainy i propozycje rozwiązań w oczach przedstawicieli instytucji województwa opolskiego

Marcin Deutschmann

Abstrakt

The main problems of the integration of immigrants from Ukraine and proposed solutions in the eyes of representatives of the institutions of the Opolskie Voivodeship

The article presents the results of qualitative research conducted as a part of the conference titled Diagnosis of Needs and Problems Related to the Integration of Foreigners in the Opole Region, which took place in Opole on May 21, 2019. The research was conducted using a deliberative workshop method. The participants of the workshop were representatives of important institutions of the Opole Voivodeship who face the problem of a large number of immigrants from Ukraine. The participants were divided into thematic working groups: culture and religion, health care, public safety, the labour market and education. The article focuses on general problems that affect the functioning of immigrants in all these areas. In the analysis, the problems were divided into sociocultural (language barrier, cultural diversity, inadequacy of expectations to reality, ghettoization and historical education) and formal and legal problems (lack of systemic solutions and information, lack of knowledge about Polish institutions and legal order, etc.). Stereotypes which appeared in officials’ statements were analysed as a separate problem. The solution to these problems is to set up an Integration Support Institution that can offer support to immigrants with everyday life issues, as well as language or cultural training and provide them with all the information they need. The results give reason for further research, somewhat delayed due to the COVID-19 pandemic. The study was conducted by sociologists from the University of Opole, in cooperation with the Opole University of Technology on behalf of the Marshal’s Office of the Opole Voivodeship.

Słowa kluczowe: migrations, immigrants from Ukraine, integration problems, integration of immigrants, public policies
References

Anti-Defamation League (2018). https://www.adl.org/sites/default/files/documents/pyramid-of-hate.pdf (dostęp: 31.05.2020).

Berlińska D. (1999). Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opole.

Białach S. (2017). UMCS z najwyższym współczynnikiem umiędzynarodowienia; https://wiadomosci.onet.pl/lublin/umcs-z-najwyzszym-wspolczynnikiem-umiedzynarodowienia/727pd0e (dostęp: 31.05.2020).

Cwany, w: Słownik języka polskiego PWN; https://sjp.pwn.pl/szukaj/cwany.html (dostęp: 30.05.2020).

Davis H., Nutley S., Smith P. (2000). Introducing evidence-based policy and practice in public services, w: H. Davis, S. Nutley, P. Smith (eds.). What Works? Evidence- Based Policy and Practice in Public Services. The Policy Press, Bristol: 1–12.

Deutschmann M. (2017). Rasizm w Polsce w kontekście problemów migracyjnych. Próba diagnozy, „Studia Krytyczne”, 4: 71–85.

Dijk T.A. van., Grochowski G., Dobrzyńska T. (2001). Dyskurs jako struktura i proces. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Duszak A., Fairclough N. (red.). (2008). Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.

Górska A. (2015). Błędy studentów z Ukrainy – zapobieganie i eliminacja w grupach o zróżnicowanych możliwościach (na podstawie doświadczeń Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego), „Acta Universitas Lodziensis”, „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 22: 357–370.

Horolets A. (red.) (2008). Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Jakosz M. (2016). Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Jaroszewicz M., Eberhardt A. (2018). Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.

Jaroszewicz M., Małynowska O. (2018). Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen? Raport Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa; https://www.batory.org.pl/ upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20 Idei/Najnowsza%20migracja%20z%20 Ukrainy.pdf (dostęp: 31.05.2020).

Kindler M., Wójcikowska-Baniak K. (2018). Sieci społeczne a integracja migrantów Ukraińskich w Polsce: raport z badań jakościowych. „CMR Working. Papers”, 107, 165, University of Warsaw, Centre of Migration Research (CMR), Warsaw.

Klaus W., Ostaszewska-Żuk E., Szczepanik M. (2018). Fundusze Europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce; https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/09/ raport_po-FAMI_net.pdf (dostęp 31.05.2020).

Pawson R. (2006). Evidence-Based Policy. A Realist Perspective. SAGE Publications Ltd., London.

Parkhurst J. (2017). The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence. Routledge, Abingdon–Oxon–New York, NY.

Paszkowicz M.A., Hrynenko A. (2019). Przyczyny i skutki migracji zarobkowych z Ukrainy do Polski. „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 7, 4: 7–26; doi:10.18559/SOEP.2019.4.1.

Sołdra-Gwiżdż T. (1997). Między rzeczywistością lokalną i regionalną: wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego. Państwowy Instytut Naukowy–Instytut Śląski w Opolu, Opole.

Stepaniuk J. (2017). Społeczno-kulturowa integracja imigrantów z Ukrainy w Polsce, w: Изд. центр БГУ, Минск; http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/188945/1/155-163.pdf (dostęp: 31.05.2020).

Strauss A.L., Corbin J.M. (1998). Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE, London.

United Nations (2013). The Number of International Migrants Worldwide Reaches 232 million; http://esa.un.org/unmigration/documents/The_number_of_international_migrants.pdf (dostęp: 31.05.2020).

Wanke M. (2017). Opolskie Penelopy: publiczna socjologia i sztuka zaangażowana społecznie, w: Z. Bitka, A. Morawska-Rubczak (red.), Żywioły teatru: ludzie – idee – wydarzenia. Opolski Teatr Lalki i Aktora w latach 2007–2017. Opolski Teatr Lalki i Aktora, Opole: 184–197.

Warzecha A. (2014). Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki, „Konteksty Kultury”, 11, 2: 164–189.

Wójcik-Żołądek M. (2014). Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie. „Studia BAS”, 4, 9–35; http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/59A988BD7B830629C1257DDA0044 E261/%24File/Strony%20odStudia_BAS_40-2.pdf (dostęp: 31.05.2020).

Wysieńska-Di Carlo K., Klaus W. (2018). Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemek; https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2018/06/RAPORT_PRACODAWCY_I_PRACODAWCZYNIErev-1.pdf (dostęp: 31.05.2020).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.