Koordynacja jako element nowoczesnej opieki nad pacjentem onkologicznym. Praca koordynatorów onkologicznych w szpitalu - na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Beata Domanik

Abstrakt

Celem artykułu jest spojrzenie na koordynację jako nowy podejście do pracy z pacjentami onkologicznymi. Wiedza na temat fizycznych, społecznych, emocjonalnych, egzystencjalno-duchowych konsekwencji choroby jest podstawą umiejętności oceny, do jakiego stopnia zakłócenia w tych sferach wpływają na dobrostan pacjenta i jego rodziny. Przedstawiam przykład pracy koordynatorów w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie w kontekście wiedzy na ten temat z bardziej zaawansowanych ośrodków.

Ponadto konfrontuję podejście koordynacyjne z pracą onkologicznych pracowników socjalnych. To onkologiczni pracownicy socjalni podejmują skuteczne interwencje umożliwiające uporanie się z konsekwencjami kryzysu wywołanego chorobą i wzmacnianie zasobów tkwiących w relacjach interpersonalnych i w środowisku osoby chorej. Profesjonalna praca socjalna, zorientowana na wzmacnianie rodzin osób chorych onkologicznie, stanowi szczególny obszar, który może rozszerzać zawodową tożsamość pracownika socjalnego o aktywność na polu, które jakkolwiek jest wpisanym ustawowo zadaniem pracy socjalnej, to jego stosowanie w praktyce nie jest zjawiskiem powszechnym.

Wydaje ważne połączenie pracy koordynatorów onkologicznych, pracujących w szpitalach z pracą pracowników socjalnych pracujących w środowiskach zamieszkania pacjentów.

Słowa kluczowe: koordynator, pakiet onkologiczny, system opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.