Poczucie sensu życia wśród młodzieży akademickiej

Emilia Joachimiak

Abstrakt

Celem pracy byłozbadanie siły poczucia sensu życia wśród studentów, sprawdzenie jego związku z wyznawanymi wartościami oraz celami, a także wskazanie, które wartości są dla studentów najważniejsze. Badanie wykonano na podstawie kwestionariusza wypełnionego przez 250 studentów krakowskich uczelni wyższych. Większość badanych wykazała się średnią siłą poczucia sensu życia, a najczęściej wskazywanymi, najważniejszymi dla nich wartościami były zdrowie, miłość oraz niezależność. Najsilniej z poczuciem sensu życia korelowały przyjaźń, miłość i rodzina,a nieco słabiej wiara religijna i bogactwo wrażeń. Silniejsze poczucie sensu życia miały osoby posiadające jasno określony w życiu cel.

Sense of meaning in life among college students
The aim of the study was to examine the strength of the sense of meaning in life among students and to check its relationship with professed values and goals, as well as to indicate which values are most important for students. The study was based on a questionnaire completed by 250 students of Kraków's higher education institutions. The majority of the respondents demonstrated an average strength of the sense of meaning in life and the most frequently indicated most important values for them were health, love and independence. The strongest correlations with the sense of meaning in life were friendship, love and family, and somewhat weaker correlations were religious faith and richness of experiences. People with a clear purpose in life had a stronger sense of meaning in life.

Słowa kluczowe: sens życia, wartości, cele, aksjologia, studenci

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.