Uniwersytet Jagielloński, Od Hamburga do Strasburga. Uwagi o miejskich rozwiązaniach w zakresie pomocy społecznej od końca XVIII do początku XX wieku

Borys Cymbrowski

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest szkicem z historii pracy socjalnej, mocno inspirowanym książką Wolfa-Rainera Wendta pt. Geschichte der sozialen Arbeit (Wendt 2017ab), która ukazała się cztery lata temu nakładem wydawnictwa Springer. Spośród wielu kwestii, które ten historyk pracy socjalnej ze Stuttgartu omawia w książce wybrałem wątek, który uważam za niezwykle istotny. Jest nim pewna ścieżka rozwoju instytucjonalnego niemieckiego systemu pomocniczości, która wiedzie od oświeceniowego humanizmu do współczesnych rozwiązań pomocowych. W niniejszym artykule szczególny nacisk położony jest na wymiar regionalny i lokalny, a istotnymi kontekstami dla poniższych rozważań są polityki miejskie od końca XVIII do początku XX wieku oraz proces upowszechniania się tych rozwiązań poprzez uwzględnianie ich w prawodawstwie ogólnokrajowym. To jednak tylko konteksty, bowiem opowieść dotyczy szczegółów rozwiązań przyjmowanych między rokiem 1788 a 1907. Wybór omawianych problemów ma charakter subiektywny, jednak podyktowany jest nadzieją, że problemy przedstawione poniżej przyczynią się do powiększenia zakresu wiedzy na temat źródeł współczesnych rozwiązań pomocowych w Europie, w tym także w Polsce.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.