Zaproszenie do publikowania

Redakcja czasopisma Zeszyty Pracy Socjalnej zaprasza do zgłaszania tekstów teoretycznych, empirycznych i metodologicznych, które mają charakter przeglądowy, stanowią krytyczną refleksję nad współczesnymi zagadnieniami pracy socjalnej i problemów społecznych tak o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym.

Artykuły o objętości 20,000-40,000 znaków ze spacjamipowinny zawierać wstęp, przegląd dotychczasowych ustaleń na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.

Inspiracją do dyskusji oraz pogłębionych badań mogą być również recenzje książek i artykułów - o objętości nie większej niż 15,000 znaków ze spacjami- dotyczące m.in. zagadnień zdrowia i choroby, wzorów życia małżeńsko- rodzinnego, starzenia się społeczeństwa oraz praktyk społecznych realizowanych w sektorach: pomocy społecznej, struktur samorządowych, NGO lub otwartego rynku pracy.

Szczegółowe informacje dla Autorów znajdują się w zakładce Zasady publikowania.

Redakcja zachęca również do zapoznania się z Call for Papers 2020.

Zeszyty Pracy Socjalnejukazują się cztery razy do roku, a ich pierwotną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Terminy nadsyłania artykułów w roku 2020

Vol.1/2020 - do 31 stycznia

Vol.2/2020 - do 30 kwietnia

Vol.3/2020 - do 31 lipca

Vol.4/2020 - do 31 października

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.