Zasady publikowania

Informacje ogólne

Redakcja przyjmuje do publikacji prace teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, odnoszące się do obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych, uprzednio niepublikowane i niezłożone do publikacji w innym czasopiśmie.

Publikowane są teksty, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,

b) są przeglądem stanu badań w danym zakresie,

c) propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,

d) stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych

e) są edycjami źródłowymi.

Redakcja może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.

Artykuły należy składać poprzez Panel Redakcyjny: https://ojs.ejournals.eu/ZPS/about/submissions

Artykuły powinny być nadesłane w wersji anonimowej z osobną stroną, na której znajduje się imię i nazwisko autora/autorki, afiliacja, pełny adres korespondencyjny (miejsce pracy), adres e-mail oraz krótka notka (około 300 znaków wraz ze spacjami) wskazująca stopień (tytuł) naukowy autora/autorki, aktualnie pełnione funkcje oraz zainteresowania naukowe.

Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 20,000-40,000 znaków ze spacjami, natomiast objętość recenzji nie powinna przekraczać 15,000 znaków ze spacjami

Redakcja przyjmuje artykuły w formatach tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, rtf. Ilustracje, grafiki, zdjęcia bądź inne obrazy znajdujące się w tekście należy przysyłać jako osobne pliki (w formatach: JPEG, TIF, GIF, BMP) oznaczone i przyporządkowane numerami do określonych miejsc w tekście.

Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Struktura pracy i wzór bibliografii

Na pierwszej stronie (osobnej) artykułu powinny znajdować się informacje dotyczące Autora publikacji – jego afiliacji, a także pełny adres korespondencyjny (miejsce pracy), adres e-mail oraz krótka notka (około 300 znaków wraz ze spacjami) wskazująca stopień (tytuł) naukowy autora/autorki, aktualnie pełnione funkcje oraz zainteresowania naukowe.

Artykuł powinien zawierać tytuł, słowa kluczowe (3-5) oraz streszczenie - w języku polskim i angielskim.

Struktura artykułów powinna uwzględniać wprowadzenie dotyczące inspiracji teoretycznych, część metodologiczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny, wnioski.

Tekst artykułu powinien zostać przygotowany w następujący sposób: czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5.

Powołania wewnątrz tekstu powinny zostać sporządzone według poniższych reguł:

(Crawford i in. 2010: 5)

(Biley, Galvin 2007: 806)

(Garden 2015; Greaves, Evans 2000)

(Rogers, Pilgrim 2014: 11‒12; Humphries 2008: 87)

(Charmaz 2009; Konecki 2000: 148)

(Collins 2006; Charmaz 2009: 166‒167)

Wszystkie publikacje, na które autor artykułu się powołuje, powinny być umieszczone w bibliografii na końcu pracy, ułożone w kolejności alfabetycznej. Pierwszym elementem opisu powinno być nazwisko autora, następnie imię (nieoddzielone przecinkiem), kropka, rok wydania w nawiasie, kropka, tytuł pracy kursywą oraz po kropce miejsce wydania i po przecinku nazwa wydawcy.

Błędy gramatyczne i ortograficzne oraz bibliografia niespełniająca podanych wymagań są podstawą do odrzucenia tekstu.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania artykułu znajdują się w zakładce Umowy, formularze.

Redakcja zachęca również do zapoznania się z  Instrukcją dla Autorów.

 

Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł wynosi: ok. 90 dni.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.