Zasady etyczne

Zasady etyczne dotyczące publikowania tekstów

CzasopismoZeszyty Pracy Socjalnej jest zobowiązane do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych na wszystkich etapach procesu redakcyjnego. 

Przesłane do Redakcji teksty muszą reprezentować oryginalne prace, teksty uprzednio nie publikowane i nie przedłożone wydawcy innego czasopisma oraz takie, które nie były wcześniej nigdzie upublicznianie.

Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.

Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting" oraz "guest authorship", autorzy zgłaszanej pracy deklarują w oświadczeniu wkład każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod). 

Autor jest zobowiązany do ujawnienia wszystkich źródeł wsparcia finansowego, które przyczyniły się do powstania publikacji.

Redakcja jednocześnie informuje, że praktyki "ghostwriting" i "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Zasady etyczne i odpowiedzialność recenzentów

Recenzenci są zobowiązani do zachowania poufności na wszystkich etapach procesu recenzyjnego; do niezwłocznego poinformowania Redakcji czasopisma o mogących wystąpić konfliktach interesu, które mogą wpłynąć na bezstronność recenzji i – jeśli uznają za stosowne – złożenia rezygnacji z jej przygotowania; do zachowania uczciwości i bezstronności.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.