Misja i cele

Zeszyty Pracy Socjalnej to czasopismo recenzowane, wydawane od 1994 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest jednym z najstarszych polskich czasopism poświęconych pracy socjalnej, w którym podejmowane są najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą.

W czasopiśmie publikowane są nie tylko teksty wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się pracą socjalną. Zeszyty Pracy Socjalnej wspierają w rozwoju naukowym również młodych badaczy –studentów i doktorantów, zapraszając ich do publikowania swoich tekstów, dzielenia się swoją pasją oraz doświadczeniami zdobytymi w polu pracy socjalnej. Z racji swojej interdyscyplinarności czasopismo jest otwarte dla praktyków pracy socjalnej, psychologów, socjologów, antropologów społecznych, nauczycieli i polityków społecznych z Polski oraz innych krajów.

Do publikacji przyjmowane są artykuły teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, wcześniej niepublikowane, które stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego, mają charakter przeglądowy, stanowią krytyczną refleksję nad współczesnymi zagadnieniami pracy socjalnej i problemów społecznych tak o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym. Inspiracją do dyskusji oraz pogłębionych badań mogą być również recenzje książek i artykułów dotyczące m.in. zagadnień zdrowia i choroby, wzorów życia małżeńsko- rodzinnego, starzenia się społeczeństwa oraz praktyk społecznych realizowanych w sektorach: pomocy społecznej, struktur samorządowych, NGO lub otwartego rynku pracy.

Misją czasopisma jest zatem upowszechnianie badań nad pracą socjalną, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych; zapoznawanie czytelników z bieżącymi osiągnięciami międzynarodowymi w obszarze pracy socjalnej, ze uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej i USA. Jednocześnie, ważnym celem Zeszytów Pracy Socjalnej jest współpraca, integracja i rozwój środowiska naukowego, a tym samym udział w profesjonalizacji pracy socjalnej na wszystkich polach: badawczym, konceptualnym i organizacyjnym.

Zeszyty Pracy Socjalnej ukazują się cztery razy do roku, a ich pierwotną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.