Indeksacja w bazach danych

      ERIH PLUS

      CEEOL

      Index Copernicus International

      CEJSH

      Arianta

      BASE

      Google Scholar

      MIAR

      Most Wiedzy

      SciLit

   Sherpa/Romeo

      Worldcat

      Zeitschriftendatenbank (ZDB)    

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.