Indeksacja w bazach danych

      ERIH PLUS

      Index Copernicus International

      CEJSH

      CEEOL

      BASE

      Google Scholar

      Worldcat

      Arianta

      Most Wiedzy

      Zeitschriftendatenbank (ZDB)

     

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.