Indeksacja w bazach danych

      ERIH PLUS

      Index Copernicus International (ICV 2018 76.42)

      CEJSH

      CEEOL

      BASE

      Google Scholar

      Worldcat

      Arianta

      Zeitschriftendatenbank (ZDB)

     

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.