Misja i cele czasopisma

„Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten / Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich” zostało powołane w roku 2012 w celu upowszechniania dorobku i wyników badań prowadzonych przez polskie środowisko germanistyczne, zwłaszcza członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich, oraz badaczy zagranicznych współpracujących ze Stowarzyszeniem. Na łamach czasopisma publikowane są recenzowane artykuły naukowe z zakresu subdyscyplin germanistycznych, takich jak językoznawstwo, komparytystyka, glottodydaktyka i nauczanie języka niemieckiego, translatologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, realioznawstwo i politologia.
Kolejnym celem czasopisma jest zamieszczanie recenzji publikacji naukowych w wyżej wymienionych dziedzinach.