Procedura recenzowania

1. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta Autora/Autorów artykułu, przy czym jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do decyzji o niewysyłaniu artykułu do recenzji, jeśli uzna, że nie spełnia on standardów akademickich.
2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind process).
3. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia. Recenzja może zawierać konieczne zdaniem Recenzenta poprawki i uzupełnienia. Autorowi przysługuje prawo ustosunkowania się do recenzji i wprowadzenia poprawek i/lub uzupełnień. Jeśli recenzenci różnią się w ocenie tekstu, o przyjęciu do druku decyduje opinia trzeciego recenzenta wyznaczonego przez Redakcję w porozumieniu z Radą Naukową / kolegium Redakcyjnym.
4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista Recenzentów współpracujących jest zamieszczana raz w roku na stronie internetowej pisma.
5. Redakcja przeprowadza wstępną kwalifikację nadesłanych tekstów. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuł zostaje przedstawiony do akceptacji członkom Kolegium Redakcyjnego. W wyjątkowych wypadkach Kolegium zastrzega sobie prawo do decyzji o nieopublikowaniu artykułu, który otrzymał jedną negatywną recenzję. // Jeśli recenzenci różnią się w ocenie tekstu, o przyjęciu do druku decyduje opinia trzeciego recenzenta wyznaczonego przez Redakcję w porozumieniu z Radą Naukową. O decyzji Kolegium autor informowany jest drogą elektroniczną. Postanowienia Kolegium są nieodwołalne.
6. Po przyjęciu artykułu do druku autor otrzymuje do podpisania umowę potwierdzającą własne autorstwo i nienaruszanie praw innych osób. Redakcja oświadcza, że wszelkie ewentualne przypadki nieetycznej postawy będą ujawniane.

Formularz recenzencki