Szkoła a rynek pracy

Jan Łuczyński

Abstrakt
The relationship between the school system and job market becomes increasingly complex. This tendency originates in the tension between the growing dynamics of the changes on job market and the relative stability of the school system that acts as a bureaucratic, hierarchical, and inertial structure. The paper presents an analysis of the abovementioned opposition and conclusions about the changes in job market – school system relationships necessary for improvement of satisfying citizens’ needs.
Słowa kluczowe: educational aims, individual development, job market, socialization, school.
References

Böhm I., Schneider J., Productive Learning – an Educational Opportunity for Young People in Europe, Schibri Verlag, Milow 1996.

Bruner J.S., Culture of Education, Harvard University Press, Cambridge 1996.

Bruner J.S., W poszukiwaniu teorii nauczania, tłum. E. Karasińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

Dorczak R., Problemy współpracy instytucji realizujących programy profilaktyczne, [w:] E. Krzyżak-Szymańska, A. Szymański (red.), W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2007.

Education at a Glance 2008: OECD Indicators, OECD 2008.

Freire P., Pedagogy of Freedom. Ehtics, Democracy, and Civic Courage, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Boulder–New York–Oxford 2001.

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Gołębniak B.D., Szkoła wspomagająca rozwój, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, s. 98–122.

Gorczyca A., Coś pękło w Krośnie, „Gazeta Wyborcza”, 17 stycznia 2009, s. 3.

Gutek L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Illich I. Społeczeństwo bez szkoły, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

Kilpatrick W.H., The Project Method, Teachers College Press, New York 1921.

Kohlberg L., Meyer R., Rozwój jako cel edukacji, [w:] Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację, IB, Warszawa 1993.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Mazurkiewicz G., Szkoła Ucząca Się jako sposób na nowoczesną oświatę, „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kadry Kierowniczej” 6(138)/2005 (czerwiec), s. 43–48.

Neill A.S., Nowa Summerhill, tłum. M. Duch, Zysk i S-ka, Poznań 1994.

Niemczyński A., Modele indywidualnego rozwoju człowieka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1980.

Niemczyński A., O autonomii rozwoju. (Zarys problematyki), „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 2(1)/1994, s. 3–11.

Power F.C., Higgins A., Kohlberg L., Lawrence Kohlberg’s Approach to Moral Education, Columbia University Press, New York 1989.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of the 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning, „Official Journal of the European Union”, 18 grudnia 2006, s. 10–18.

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, t. 1–2, tłum. W. Husarski, Wrocław 1955.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329).

Zadroga A., Studenci rozczarowują krakowskich pracodawców, „Gazeta Wyborcza”, 30 stycznia 2009.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.