Kadra ucząca dorosłych: warunki, kompetencje i rozwój

Grzegorz Mazurkiewicz

Abstrakt

The paper presents reflections rising from a study on adult learning professions in Poland. Changes in the socio-political and legal context created phenomena that have occurred in the adult education systems, mechanisms and approaches. The article focuses on the impact of those processes on a specific professional group – adult educators. Because of the increasing importance of life long learning and the promising vision of a knowledge society, new initiatives in education open challenging possibilities for human development.
Based on interviews with practitioners the article describes the professional situation of adult educators: training, development, awareness, values, priorities and practice. There  is a new trend noticeable in these interviews – the emergence of a new kind of educator. The specific working style of this new group (operating like a closed caste) with a specific language and communication style, value system, ethics and critical skills resulted in the creation of the new culture of life long learning. The culture of adult educators has developed skills of survival in fragmented reality of Polish educational policy, a chaotic legal frame and the strong pressure of labour market.

Słowa kluczowe: adult educators, adult learning, changes, development
References

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T., Europejskie idee i inspiracje edukacyjne. Wybór dokumentów, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005.

Bednarczyk H., Woźniak I., Edukacja Ustawiczna 2005. Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa–Radom 2005.

Bell D., The Coming Post-industrial Society, Basic Books, New York 1976.

Bottery M., The Challenges of Educational Leadership. Values in a Globalized Age, Paul Chapman Publishing, London 2004.

Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998.

Drucker P., Post-capitalist Society, HarperCollins, New York 1993.

Freeman A., The Great Doubling: Labor in the New Global Economy; http://emlab.berkeley.edu/users/webfac/eichengreen/e183_sp07/great_doub.pdf; 2006.

Hargreaves A., Teaching in the Knowledge Society. Education in the Age of Insecurity, Teachers College Press, New York 2003.

Kamiński R., Kulisiewicz T., Znaczenie szkoleń w budowaniu przewagi konkurencyjnej w sektorze małych i średnich firm – Raport, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

Matysiak A., Kształcenie ustawiczne w Polsce. Korzyści i bariery rozwoju. NIEBIESKIE KSIĘGI 2003 nr 8, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.

Marx G., Future Focused Leadership. Preparing Schools, Students, and Communities for Tomorrow’s Reality, ASCD, Alexandria, Virginia 2006.

Mayor F., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.

Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Premiera, Warszawa 2008.

Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Filantropii, Warszawa 2007.

Senge P., System Citizenship: the Leadership Mandate for this Millennium, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith (red.), The Leader of the Future 2, Jossey-Bass, San Francisco 2006.

Sztanderska U., Wojciechowski W., Czego nie uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy, Fundacja FOR, Warszawa 2008.

UNDP, Edukacja dla Pracy – Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa 2007.

Wróblewska W., Konsekwencje założeń koncepcji edukacji ustawicznej dla autoedukacji, „Ementor” 5 (17)/2006.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.