Kształtowanie relacji między bezrobotnymi a instytucjami służb zatrudnienia

Kazimierz Bujak

Abstrakt

The article treats about the problems of effective relationships between labour offices and their unemployed clients. The most desirable, from the point of view of realization of the mission of employment services, are relations of cooperation based upon the attitudes of the unemployed to obtain a job stimulated by their real intentions. There are, however, several barriers limiting relations between labour offices and the unemployed. The most important ones regard rigidity and overformalization of the procedures of employment services. There are also those connected with the process of communication, work organization of labour offices and effectiveness of their programmes addressed to their clients. In the final part of the paper the ways of overcoming the abovementioned barriers are shown.

References

Baran G., Kształtowanie relacji powiatowych urzędów pracy z pracodawcami, Kraków 2007.

Bujak K., Bezrobotni jako klienci i partnerzy powiatowych urzędów pracy, Kraków 2007.

Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Raport, Warszawa 2005.

Golinowska S., Boni M. (red.), W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, UNDP, Warszawa 2004.

Kabaj M., Strategie i programy przezwyciężania bezrobocia, Warszawa 1997.

Kozek W., Bezrobocie jako zjawisko społeczne, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2002.

Kożuch B., Zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy. Struktury i strategie, Kraków 2007.

Kożuch B., Prawelska-Skrzypek G., Poradnik wdrażania zmian organizacyjnych w PUP, Kraków 2007.

Kubiak P., Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, Łódź 2005.

Kurkiewicz A., Stuss M., Zmiany w systemie społecznym powiatowych urzędów pracy, Kraków 2007.

Lewandowski R., Znaczenie i rola urzędów pracy w polityce społecznej państwa w świetle polskich doświadczeń, Szczecin 2006.

Prawelska-Skrzypek G., Współczesne instrumenty zarządzania wspomagające proces zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy, Kraków 2007.

Prawelska-Skrzypek, Peter-Bombik K., Modele publicznych instytucji rynku pracy i ich praktyczne zastosowania, Kraków 2007.

Publiczne służby zatrudnienia a zmieniający się rynek pracy. Raport MOP, „Rynek Pracy”, Numer specjalny, 2006.

Ricca S., Publiczne służby zatrudnienia, Warszawa 1995.

Sasak J., Informatyczne wspomaganie zarządzania organizacjami publicznymi, Kraków 2007.

Sęk D., Promocja przedsiębiorczości na przykładzie placówki Sekcja Pomocy Bezrobotnym MOPS w Krakowie. Niepublikowana praca magisterska obroniona w Instytucie Spraw Publicznych UJ, Kraków 2005.

Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa 2002.

Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.

Trzeciecki A., Programy specjalne jako skuteczny sposób przeciwdziałania bezrobociu, „Służba Pracownicza” 7/2003.

Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Katowice 1999.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 1 maja 2004.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.