Międzynarodowa wymiana stażystów jako szansa rozwoju w środowisku międzykulturowym. Rola właściwego zarządzania programami wymiany dla sukcesu ich uczestników

Jan Łuczyński

Abstrakt

One of the EU educational priorities is the increasing of international mobility of the students and graduates starting their professional life. That priority is based on a assumption that intercultural experience is important factor of European integration; might support better knowing of others and also decreases prejudices and xenophobic attitudes. Psychological and developmental aspects of the international mobility of youth and young adults are presented in this paper. The developmental benefits and threats of the participation in exchange projects are underlined. This paper includes also practical conclusions concerning preparation of the candidates for mobility in order to decrease possibility of failure and threats for development.

Słowa kluczowe: individual development, international mobility, internship, management of exchange projects
References

Brentano F. (1999), Psychologia z empirycznego punktu widzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczone informacje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Fontana D. (1998), Psychologia dla nauczycieli, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Freud Z. (1975), Poza zasadą przyjemności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Gurdykunst W.B., Kim Y.Y. (2002), Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikację międzykulturową, [w:] J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kozielecki J. (1977), Koncepcje psychologiczne człowieka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Kozielecki J. (1986), Psychologiczna teoria samowiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Łuczyński J. (2006), Rozwój zawodowy nauczycieli jako działanie na rzecz prewencji pozytywnej w szkole, „Biuletyn”, nr 4: Psychospołeczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Rzeszów.

Łuczyński J., Niemczyński A., Mazurkiewicz G. (2004), How to Support New Citizens in New Europe? Report Form Research on Ability to Mobility, paper presented at the Sixth European Conference of the Children’s Identity & Citizenship in Europe Programme, 20–22 May 2004, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland.

Macnamara J. (1990), Ideals and Psychology, „Canadian Psychology”, 31, s. 14–25.

Maslow A.H. (1990), Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Nelson T.D. (2003), Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Niemczyński A. (1988), Procesy rozwojowe człowieka w pełnym cyklu życiowym, [w:] M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Niemczyński A. (1994), O autonomii rozwoju. Zarys problematyki, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej”, 2 (1), s. 3–11.

Niemczyński A. (2000), Szansa na powrót ideałów do rozwoju poznawczego, „Psychologia Rozwojowa”, 5 (1–2), s. 11–25.

Obuchowski K. (2000), Galaktyka potrzeb: psychologia dążeń ludzkich, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań.

Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sapir E. (1978), Kultura, język, osobowość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Stephan W.G., Stephan C.W. (1999), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Watson J.B. (1990), Behawioryzm, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Wertsch J.V. (1991), Voices of the Mind: A Sociocultural Approach to Mediated Action, Harvard University Press, Cambridge.

Wygotski L.S. (1989), Myślenie i mowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Zimbardo P. (1999), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.