Zarządzanie procesem transformacji kultury organizacyjnej szkoły dla twórczości edukacyjnej

Małgorzata Lazar-Siekierka

Abstrakt

The article is to introduce specific character of management in education in respect to  transformation of organization culture to develop educational innovations. In the result comes the conclusion that, the process of transformation can be effective only when teachers understand their professional role correctly and so they focus on educational goal.

Słowa kluczowe: education, school, leadership, educational goal, educational process
References

Beare H., Caldwell B.J., Millikan R.H. (1997), Jak podnosić poziom kultury szkoły?, [w:] D. Elsner (red.), Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, MEN, Warszawa.

Bernacka R.E. (2007), Nauczyciel – mistrz, „Psychologia w Szkole”, nr 2 (14), s. 13–20.

Birch A., Malim T. (1995), Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa.

Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

Brzezińska A. (2005), Społeczna psychologia rozwoju, Scholar, Warszawa.

Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Fontana D. (1995), Psychologia dla nauczycieli, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Fullan M. (2006), Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, PWN, Warszawa.

Hodgkinson C. (1997), The Triumph of the Will: An Exploration of Certain Fundamental Problematics in Administrative Philosophy, „Educational Management & Administration”, 25 (4), s. 381–394.

Kępiński A. (1992), Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

Kępiński A. (2002), Psychopatie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Lazar M. (2004), Zarządzanie dyskursem w szkole dla twórczości edukacyjnej, niepublikowana praca magisterska, UJ, Kraków.

Niemczyński A. (1988), Afirmacja życia w ujęciu Antoniego Kępińskiego, „Przegląd Literacki”, nr 3.

Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (1999), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Vasta R., Haith M., Miller S. (2004), Psychologia dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.