E-learning jako narzędzie wspomagające proces zarządzania wiedzą w szkole wyższej

Anna Szopa

Abstrakt

The article presents basic objectives of the e-learning as the method of improving knowledge management process at the university. University is presented as an organisation which creates, gathers, transfers and uses knowledge. There is also provided an overwiew of fundamental concepts of e-learning. The article also presents a case study of the development process of e-learning at Polish Open University.

Słowa kluczowe: e-learning, knowledge management
References

Carr-Chellman Alison A. (2004), Global Perspestives on E-learning Rethoric and Reality, Sage Publications.

Eisenbardt M. (2006), Powszechność i zakres wykorzystania e-nauczania w szkolnictwie wyższym województwa ślaskiego, Materiały z III ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, Kraków.

Galwas B.A. (red.) (2001), Edukacja w Internecie, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Grudzewski W., Hejduk I. (2004), Systemy zarządzania wiedzą – nowy paradygmat czy wyzwanie, [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, fi kcja i rzeczywistość, Inst. OiZwP „Orgmasz”, Warszawa.

Hyla M. (2007), Przewodnik po e-learningu, Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Kostecki R., E-learning w praktyce uczelni wyższej – studium przypadku, [on-line:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=3&id=32 [dostęp: 21.04.2009].

MoodleDocs, [on-line:] http://docs.moodle.org/pl [dostęp: 2.02.2009].

Panasiewicz L. (2000), Organizacyjne uczenie się a zarządzanie wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, 9 (12).

Pluta-Olewnik M. (2006), Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa.

Probst G., Raub S., Romhardt K, (2006), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Strojny M. (2000), Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 10 (12). Szkoła Główna Handlowa, [on-line:] http://e-sgh.pl [dostęp: 1.02.2009].

Wodecki A. (2006), Po co e-learning na uczelni?, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunkow Ekonomicznych, Warszawa.

Wodecki A. (2005), Po co e-learning na uczelni?, Materiały II ogólnopolskiej konferencji 17 listopada 2005, SGGW Warszawa.

WSZ/POU, [on-line:] http://www.wsz-pou.edu.pl [dostęp: 1.03.2009].

Zając M., Zawisza W. (2006), O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online, „E-mentor” 2 (14).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.