Kariera akademicka w Republice Słowackiej

Grażyna Rzepka

Abstrakt

The article discusses the model of academic career in Slovak Republic. The higher education system in Slovakia is presented at the beginning, it is followed by the discussion on the topic of the path of academic career, the connection between scientific degrees with titles and positions, and finally the problem of scientists’ mobility.

Słowa kluczowe: Slovak Republic, higher education system, academic career
References

Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce, [on-line:] http://www.ambasada-słowacja.pl/69.html [dostęp: 21.11.2008].

Antonowicz D. (2006), W poszukiwaniu nowego paradygmatu w zarządzaniu uniwersytetami w Polsce, [w:] K. Leja (red.), Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy,

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk.

Gabryšová M. (2006), Czynniki wpływające na wizerunek uczelni w warunkach rynkowych, [w:] K. Leja (red.), Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, Politechnika

Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk.

Informácia o činnosti SKVH a štatistika udelených vedeckých hodností doktora vied za obdobie 1994–2006, Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, [on-line:] http://www.minedu.sk/index/php?lang=sk&rootId=510 [dostęp: 21.11.2008].

Jurczak-Trojan Z. i in. (2007), Słownik słowacko-polski, Universitas, Kraków.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, [on-line:] http://nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place-=Lead08news_cat_id=682&news_id+7402&layout=2&page+text [dostęp: 6.12.2008].

Mruk H. (2004), Osobowość profesora jako czynnik budowania wizerunku szkoły wyższej, [w:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.), Marketing szkół wyższych, Wydawnictwo

Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Platné právné predpisy pre získanie DrSc. – Vyhláška SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností nowelizovaná vyhláškou SKVH č. 302/1990 Zb., [on-line:] http://www.minedu.sk/index/php?lang=sk&rootId=512 [dostęp: 4.02.2009].

Predkladanie navrhov a kriteria pre uchádzečov o ziskanie DrSc., Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, [on-line:] http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=509

[dostęp: 6.12.2008].

System výsokého školstva v SR – súčasť dodatku k diplomu 2008/2009, Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, [on-line:] http://minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=664

[dostęp: 4.2.2009].

Szulc T. (2007), Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w trosce o jakość kształcenia kadr naukowych, [w:] T. Szulc (red.), Jakość kształcenia w szkołach wyższych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu

i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, Polski Serwer Prawa, [on-line:] http://www.lex.com.pl/serwis/mp/2006/0187.htm [dostęp: 7.02.2009].

Vyhláška Ministerstva Školstva Slovenskej Republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-podagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, dostęp w Internecie: http://minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/2005_006.pdf [dostęp: 6.12.2008].

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2007, Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, [on-line:] http://www.minedu.sk/index/php?lang=sk&rootId=529, [dostęp:

02.2009].

Vysokoškolská vĕda a technika, Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, [on-line:] http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=10 [dostęp: 4.02.2009].

Zákon č. 175/2008 Z.z. úplné znenie zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmenie a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonavaných zákonov, Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, [on-line:] http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/2008_175.pdf [dostęp: 4.02.2009].

Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej Komisii pre vedecké hodnosti, Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, [on-line:] http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/1964_053.pdf [dostęp: 26.01.2009].

Zloženie komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác podľa vedných odborov, Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky, [on-line:] http://www.minedu.sk/index/php?lang=sk&rootId=511 [dostęp: 21.11.2008].