Analiza zapisów strategii rozwoju województw w kontekście potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich

Iga Pietraszko-Furmanek

Abstrakt

The paper includes author’s considerations concerning the necessity of differentiating the development policy pursue by self-government authorities of voivodeships with regard to the voivodeship’s situation in the context of revitalization. It is based on the analysis of texts of voivodeship development strategies. As a result of this analysis it was possible to evaluate the correspondence between these parts of texts of voivodeship development strategies that are concerning directly to revitalization process and problems identified on the voivodeships area

Słowa kluczowe: rewitalizacja, polityka rewitalizacyjna, polityka rozwoju województwa, strategia rozwoju województwa, samorząd województwa
References

Kopeć M., Kudłacz T. (2008), Analiza dokumentów planistycznych rządu oraz władz samorządowych poziomu wojewódzkiego pod kątem projektowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych po 2006 roku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Noworól A., Noworól K. i in., (2009), Opracowanie założeń do krajowej polityki rewitalizacyjnej w Polsce. Działania na poziomie regionalnym, Kraków.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.