Wybrane instrumenty finansowe polityki rewitalizacyjnej

Katarzyna Peter-Bombik

Abstrakt

The paper presents above all the importance of financial sources of revitalizing actions. It also aims at identification of all different financial sources of revitalization programs as well as assessment of the prospects of their implementation at a local and regional level

Słowa kluczowe: rewitalizacja, finansowanie, samorząd terytorialny
References

Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL) sporządzona w dniu 15 września 1985 roku w Strasburgu, Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607 z późn. zmianami.

Europejska Karta Samorządu Regionalnego (EKSR) przyjęta w dniu 5 czerwca 1997 roku w Strasburgu na posiedzeniu Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

Gajl N. (1979), Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zmianami.

Leśny M. (2009), Budżet JST w nowej ustawie o fi nansach publicznych, „Wspólnota” 48 (950).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2008, Nr 88, poz. 539 z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240.

Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

www.dotacjeue.org.pl [dostęp 10 grudnia 2009].

www.mofnet.gov.pl [dostęp 15 grudnia 2009].

www.rpo.silesia-region.pl [dostęp 15 grudnia 2009].

www.wrotamalopolski.pl [dostęp 15 grudnia 2009].

www.wrota.podkarpackie.pl [dostęp 15 grudnia 2009].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.