Zarządzanie Publiczne,2010, Numer 3 (11)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Rok wydania: 2010
Redakcja numeru : Aleksander Noworól

Jakość życia może być analizowana nie tylko na podstawie twardych danych, równie znaczące jest jej subiektywne odczucie, opierające się na ocenie elementów, które trudno zweryfikować, jak zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa, więź z innymi itd. To termin złożony, niejednoznaczny, by nie powiedzieć: kontrowersyjny, który w różnych grupach społecznych, kulturach jest odmiennie odbierany i interpretowany. Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji rozbieżność pomiędzy zaspokojeniem potrzeb materialnych a poczuciem satysfakcji z życia ciągle się pogłębia. Możliwość poprawy jego jakości stoi w centrum zainteresowania jednostek i społeczeństw, a potencjał rozwojowy nie tylko wynika z ekonomicznych podstaw, ale także opiera się na kapitale społecznym, kluczowym pojęciu pozwalającym wyjaśnić wiele zjawisk zachodzących w obecnym świecie.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Development in Terms of Values and Quality of Life

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 9-17
Data publikacji online: 2010

Jakość usług instytucji użyteczności publicznej (IUP) a dobrobyt społeczny

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 19-32
Data publikacji online: 2010

Financial Risks of Local Governments Concerning Implementation of Their Social Political Aims

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 33-46
Data publikacji online: 2010

Analysis of the Employment Situation by the Visegrad Four Countries

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 47-56
Data publikacji online: 2010

Reforma systemu wynagradzania w korpusie służby cywilnej

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 57-67
Data publikacji online: 2010

Sytuacja na rynku pracy a jakość życia ludności w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 69-82
Data publikacji online: 2010

Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 83-96
Data publikacji online: 2010

Wzór medialny specjalisty personalnego i samoocena przygotowania zawodowego absolwentów specjalności „zarządzanie kadrami”. Społeczno-kulturowe aspekty współpracy szkoły wyższej z pracodawcami

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 97-108
Data publikacji online: 2010

Nakłady publiczne na realizację wybranych zadań oświatowych na Dolnym Śląsku a efektywność edukacyjna w latach 2004–2009

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 109-122
Data publikacji online: 2010

Support or Public Work? The Potentials and Results of Communal Work in the Region of Northern Hungary

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 123-136
Data publikacji online: 2010

Analiza jakości życia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 137-153
Data publikacji online: 2010

Znaczenie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych w perspektywie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 155-170
Data publikacji online: 2010

Rola projektanta w kształtowaniu społecznych i środowiskowych determinant jakości

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 171-180
Data publikacji online: 2010