Znaczenie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych w perspektywie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu

Izabela Seredocha

Abstrakt

Ageing of the society demands essential changes in the social policy. Activating elderly people, which is realized by local governments, is becoming a desirable action. Universities of the Third Age are one of its forms. The research conducted among the University of the Third Age and Disabled People in Elbląg students shows that they are quite satisfi ed with their lives, which is conditioned, among other things, by the level of life activity including participation in the University of the Third Age and Disabled People classes.

Słowa kluczowe: polityka społeczna, aktywność życiowa, uniwersytet trzeciego wieku, starość
References

Butrymowicz B. (2000), Stowarzyszenie społeczne jako środowisko wychowawcze [w:] M. Dzięgielewska, O. Czerniawska (red.), Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Czerniawska O. (2002), Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne [w:] E. Woźnicka (red.), Gerontologia. Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydawnictwo WSH-E w Łodzi, Łódź.

Czerniawska O. (2002), Starość wczoraj, dziś i jutro [w:] E. Woźnicka (red.), Gerontologia. Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydawnictwo WSH-E w Łodzi, Łódź.

Dubas E. (2002), Drogi rozwojowe starości [w:] E. Woźnicka (red.), Gerontologia. Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydawnictwo WSH-E w Łodzi, Łódź.

Dzięgielewska M. (2000), Stowarzyszenie jako pojęcie w pedagogice [w:] M. Dzięgielewska, O. Czerniawska (red.), Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Halik J. (2002a), Starzenie się społeczeństw jako proces demografi czny [w:] J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społecznego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Halik J. (2002b), Sytuacja ludzi starych w Polsce. Podsumowanie [w:] J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społecznego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Halik J. (2002c), Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi [w:] J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społecznego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Kamiński A. (1980), Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa [za:] M. Dzięgielewska, Stowarzyszenie jako pojęcie w pedagogice [w:] M. Dzięgielewska, O. Czerniawska (red.) (2000), Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Lepaczyk I. (1981), Funkcje wychowawcze stowarzyszeń społecznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 3 [za:] M. Dzięgielewska, Stowarzyszenie jako pojęcie w pedagogice [w:] M. Dzięgielewska, O. Czerniawska (red.) (2000), Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Niezabitowski M. (2007), Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.

Prognozy demograficzne GUS (2004), Warszawa [za:] Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Elblągu 2009–2020 (2009), Prezydent Miasta Elbląga, [online] http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/strategia_2009_2020.doc, (dostęp: 19.04.2010).

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Elblągu 2009–2020 (2009), Prezydent Miasta Elbląga, [online] http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/strategia_2009_2020.doc, (dostęp: 19.04.2010).

Synak B. (1982), Migracja i adaptacja ludzi starszych do środowiska miejskiego, Zeszyty Naukowe UG, Rozprawy i monografie [za:] G. Orzechowska (2002), Samoocena aktywności osób starszych zamieszkujących różne środowiska [w:] E. Woźnicka (red.), Gerontologia. Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydawnictwo WSH-E w Łodzi, Łódź.

Szukalski P. (2008a), Podsumowanie badania: wnioski i rekomendacje [w:] P. Szukalski (red.), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.

Szukalski P. (2008 b), Przygotowanie do starości jako zadanie dla zbiorowości i jednostek [w:] P. Szukalski (red.), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2009, Nr 175, poz. 1362. Wawrzyniak J. (2009), Oblicza starości. Biografie jako źródło czynników adaptacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Woźnicka E. (2002), Wstęp [w:] Gerontologia. Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydawnictwo WSH-E w Łodzi, Łódź.

www.utwion.elblag.pl

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.