Analiza jakości życia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy

Małgorzata Gotowska

Abstrakt

The study was carried out on the basis of interviews, conducted directly with 200 randomly chosen  people, registered as unemployed in the council labour offi ces in Bydgoszcz in September 2009.
The main tool in this survey was a specially prepared questionnaire which made possible the collection of information on the following topics: the socio-demographic characteristics of the person taking part in the study, their current situation on the job market and the material and immaterial aspects of their lives. Questionnaire also allowed to explore the subjective feelings of respondents on the quality of their lives.

Słowa kluczowe: jakość życia, poziom życia, bezrobocie
References

Johann M. (2005), Polska–UE. Porównanie poziomu życia ludności, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kaleta A. (1988), Jakość życia młodzieży wiejskiej i miejskiej. Studium podobieństw i zróżnicowań międzyśrodowiskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Milewski R., Kwiatkowski E. (2005), Podstawy ekonomii, wyd. III zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Puciato D. (2008), Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej na przykładzie Jedliny-Zdroju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 20.

Rajkiewicz A., Supińska J., Księżkopolski M. (red.) (1998), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.

Rutkowski J. (1984), Podstawowe pojęcia statystyki społecznej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10.

Rybczyńska D., (1998), Jakość życia młodzieży z rodzin ubogich, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra.

Schumacher E.F. (1981), Małe jest piękne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Słaby T. (2004), Poziom i jakość życia [w:] Panek T., Szulc A., Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa.

Socha-Sochalin S. (1998), Transformacja rynku pracy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Zieliaś A. (red.) (2002), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

http://pup.bydgoszcz.pl/ , (dostęp: 24.02.2010).

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=231, (dostęp: 29.04.2009).

http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-620.htm, (dostęp: 16.02.2010).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.