Wzór medialny specjalisty personalnego i samoocena przygotowania zawodowego absolwentów specjalności „zarządzanie kadrami”. Społeczno-kulturowe aspekty współpracy szkoły wyższej z pracodawcami

Piotr Górski,

Anna Klama

Abstrakt

This article based on research which attempted to reconstruct the image of the HR manager and get to know students value system and their expectations for competencies related to the role of HR manager. The results of the research allowed to answer the question about compliance the representations of students’ perceptions with that of professional environment.

Słowa kluczowe: specjalista personalny, kompetencje, HR, kształcenie, wizerunek medialny
References

Borkowska S. (red.) (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków.

Czas próby. HR po kryzysie [online] http://www.pwc.com/pl/pl/biuro-prasowe/hr-po-kryzysie.pdf, dostęp: 28.09.2010.

Górski P. (1994), Jak i dlaczego doszło do powstania Akademii Górniczej w Krakowie w 1919 roku, „Universitas”, 11.

Górski P. (2005), Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Studium kształtowania środowiska menedżerskiego i jego ideologii w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Górski P. (2008), Profesjonalizacja zarządzania a edukacja menedżerska [w:] W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne i psychologiczne, Wydawnictwo AGH, Kraków.

Górski P. (2009), Metodologiczne aspekty badania rozwoju i recepcji koncepcji zarządzania na przykładzie naukowej organizacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce [w:] Ł. Sułkowski, K. Waniek (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, Cz. II, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.

Łuczyński J. (2009), Zarządzanie humanistyczne jako źródło rozwoju humanistycznego [w:] P. Górski (red.), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problematyki badawczej i inspiracji metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków.

Polska Izba Firm Szkoleniowych, [online] http://www.pifs.org.pl/strona/nasza-izba.html

Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.

Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rostkowski T. (2004), Zarządzanie kompetencjami w UE [w:] M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia [online] http://saz.org.pl/?p=art&id=1

Strategiczny HR potrzebny od zaraz [online] http://hrstandard.pl/2010/03/05/strategiczny-hrpotrzebny-od-zaraz/, odczyt: 28.09.2010.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.