Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych

Piotr Górski,

Justyna Michniak

Abstrakt

Recognizing motives of choosing the human resources specialization, educational offer’s evaluation as well as professional aspirations of students who are to graduate are the main goal of the survey. Authors defi ned student’s convictions about the infl uence on their professional career of two groups of factors: motivation and value systems as well as university’s educational offer.

Słowa kluczowe: motywacje podjęcia studiów, aspiracje zawodowe, absolwenci, menedżerowie personalni
References

Aspiracje Polaków w latach 1998 i 2008 (2008), Komunikat z badań, Warszawa, [online] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_155_08.PDF.

Czy warto się uczyć? (2007), Komunikat z badań, Warszawa, [online] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_072_07.

Fazlagic J.S. (2008), Charakterystyka pokolenia Y, E-mentor, nr 4. [online] http://www.ementor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=25&id=549.

Grodzka D., Zygierewicz A. (2008), Innowacyjność polskiej gospodarki, „Infos” Biuro Analiz Sejmowych [online] http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/768E7B17906BB610C-12574190041F765/$fi le/infos_030.pdf.

Kierunki kształcenia są niedostosowane do potrzeb rynku pracy (2010), „Kadry” Indor. Pl. [online] http://kadry.infor.pl/wiadomosci/artykuly/384436,kierunki_ksztalcenia_sa_niedostosowane_do_potrzeb_rynku_pracy.html.

Łuczyński J. (2009), Zarządzanie humanistyczne jako źródło rozwoju humanistycznego [w:] Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problematyki badawczej i inspiracji metodologicznych, P. Górski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy (2005), [online] http://www.frg.org.pl/page=zakończone_projekty_isw&projekt=34.

Piech K., (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, E-mentor nr 4 [online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=75.

Rośnie bezrobocie wśród absolwentów!, Cogito 24.08.2010, [online] http://www.cogito.com.pl/Artykul5977/Rosnie_Bezrobocie_Wsrod_Absolwentow.html.

Whyte W.H. (1956), The Organization Man, Simon & Schuster, New York.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.