Sytuacja na rynku pracy a jakość życia ludności w Polsce

Krystyna Gutkowska

Abstrakt

The level and quality of life of people depends on many factors, micro and macro. Significant impact on the regional differences in quality of life of the population have macroeconomic factors, among which mentions, inter alia, the employment situation and unemployment. Objective of the study will assess regional differences in the labor market and its connection with quality of life in the Polish regions.

Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie, jakość życia, regiony, zróżnicowanie
References

Beskid L., Milic-Czerniak R., Sufi n Z. (1995), Polacy a nowa rzeczywistość ekonomiczna. Procesy przystosowywania się w mikroskali, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Brown R.I. (1990), Quality of Life for People with Disabilities. Models, Research and Practice, Stanly Thornes Publishers, Cheltenham.

Bywalec Cz., Rudnicki L. (1992), Podstawy teorii i metodyki badań konsumpcji, AE, Kraków.

Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.

Czapiński J., Panek T. (red.), (2006), Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.

Kędzior Z., Karcz K. (1998), Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000–2010), AE im. Karola Adamieckiego, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.

Kieżel E. (red.), (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.

Kramer J. (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.

Ostasiewicz W. (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, AE we Wrocławiu, Wrocław.

Peace S.M. (1990), Researching Social Gerontology. Concepts, Methods and Issues, Sage Publications, London.

Podolski K., Turnowiecki W. (2001), Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Romney D.M. (2002), A Structural Analysis of Health Related Quality of Life Dimensuins, Human Relations, 45.

Skrzypek E. (2001), Ekonomiczne aspekty jakości życia, „Problemy Jakości”, 1.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.