Reforma systemu wynagradzania w korpusie służby cywilnej

Ewa Śmigielska

Abstrakt

This article presents salary system in polish civil service. Prime Minister Canccellary has reformed recently salary system for this group. The paper presents mechanics of salary systems before and after the reform. It also compares these systems and contains an attempt at assessing changes which have been made.

Słowa kluczowe: służba cywilna, system wynagrodzeń, reforma
References

Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer Business, Kraków.

Burdek J. (2008), Wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, Sedlak&Sedlak, www.biznes.interia.pl (odczyt 09.2010).

Czubasiewicz H. (2009), Systemy wynagradzania a cechy kultury organizacyjnej [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red.), Wolters Kluwer Business, Kraków.

Karczmarska E. (2010), System wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej na tle rozwiązań zagranicznych – analiza i propozycje zmian, „Przegląd Służby Cywilnej”, nr 2, marzec–kwiecień, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Potocka-Szmoń P. (2007), Zasady budowy systemów wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej [w:] Płace pracowników sfery budżetowej. Przewodnik po wynagrodzeniach i świadczeniach pieniężnych, Wyd. C.H. Beck.

Raszkowska G. (2006), Źle opłacani urzędnicy to złe państwo, „Rzeczpospolita”, nr 233.

Rostkowski T., Zieliński W. (2007), Z biznesu do służby cywilnej, „Personel”, 11, listopad.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifi kacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad

ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. Nr 211, poz. 1630).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifi kacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych

zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. Nr 12, poz. 78 i 79).

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2009 r., marzec 2010, KPRM, www.dsc.kprm.gov.pl (odczyt 09.2010).

Ustawa budżetowa na rok 2006 z 17 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 244).

Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Ustawa z 26 września 2006r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 17, poz. 1218).

Wojtach H. (2009), Zmiany prawne w systemie wynagrodzeń w służbie cywilnej, „Przegląd Służby Cywilnej”, nr 3, listopad–grudzień, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.