Jakość usług instytucji użyteczności publicznej (IUP) a dobrobyt społeczny

Marek Biernacki

Abstrakt

Subjective judgment of the prosperity in Poland does not become better despite a constant economic growth. CBOS (Centre of Public Opinion Research) researches show that for Polish people (97%) health is the most essential matter and that 75% persons are dissatisfi ed with the health service activity. Even only these numbers let observe the lack of the public prosperity optimization in Poland. Public utility services are personal, so they affect directly a feeling of the well-being. Undoubtedly, the quality of the services mentioned affects positively or negatively the prosperity of the whole population. A possibility of a public utilities evaluation in fi ve dimensions has been shown in this paper: (1) in a professional dimension, i.e. effi ciency; (2) in an economical dimension, i.e. productivity; (3) in a process-wise dimension, i.e. TQM; (4) in a personal dimension, i.e. consumer satisfaction; and (5) in a social dimension, i.e. public prosperity improvement.

Słowa kluczowe: instytucje użyteczności publicznej, jakość usług publicznych, dochody ludności
References

Biernacki M. (2000), Problemy pomiaru jakości życia. Elementy metrologii ekonomicznej, AE, Wrocław, 141–152.

Biernacki M. (2007), Problemy pomiaru jakości usług w służbie zdrowia w Polsce [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Biernacki M. (2009), Kilka uwag do pomiaru jakości kształcenia, Quality of Life, Improvenemt through Social Cohesion, Wrocław, 111–123.

Biernacki M., Ignaszewska K. (2003), Wzrost gospodarczy a dobrobyt w Polsce, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, Wrocław.

Bulanowska B. (2001), New England Healthplan Employer Data and Information Set, „Zdrowie i Zarządzanie”, nr 2, 3–4.

Charnes A., Cooper W., Rhodes E. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, „European Journal of Operational Research”, vol. 3, 429–444.

Gori E., Vittadini G. (1999), La valutazione dell’effi cienza ed effi cacia dei servizi alla persona, Qualita e valutazione nei servizi di publica utilita, Etas, Milano.

Jan Paweł II (1991), Centesimus Annus, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.

Jondrow J. (1982), On the Estimation of Technical Ineffi ciency in the Stochastic Frontier Production Function Model, „Journal of Econometrics”, 233–238.

Lazear E. (2001), Educational Production, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 116, 777–803.

Newhouse J.P. (1970), Towards a Theory of Nonprofi t Institutions: An Economic Model of Hospitals, „American Economic Review”, n. 60, 64–74.

Niżankowski R. (2003), Jakość świadczeń zdrowotnych i jej ocena, „Zdrowie i Zarządzanie”, nr 6.

Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L. (1985), A Conceptual Model od Service Quality and Its Implications for Future Research, „Journal of Marketing Fall”, 41–50.

Sen A. (1991), Welfare, Preference and Freedom, „Journal of Econometrics”, 50.

Sen A. (1997), On Economic Inequality, Claredon Press, Oxford.

Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Suchecka J. (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Ofi cyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Van Praag B.M.S. (1971), The Welfare Function of Income in Belgium. An Empirical Investigation, „European Economic Review”, 2.

Van Praag B., Kapteyn A. (1994), How Sensible is the Leyden Individual Welfare Function of Income? A Reply, „European Economic Review”, 38.

Raporty z badań opinii społecznej przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej, www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php [dostęp 7.08.2010].

Raporty Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl [dostęp 7.08.2010].

Raporty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, www.oecd.org [dostęp 7.08.2010].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.