Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego

Agnieszka Całek,

Krzysztof Dudek,

Hakim Husein,

Magdalena B. Król,

Martyna Narewska,

Marta Wiekiera,

Maciej Wiktorowski

Abstrakt

According to strategic objectives of European Union the Doctoral studies in Higher Education Policy represents a crucial human resource for knowledge based innovation economy. The  results of the empirical research about careers of doctorate holders show the effectiveness of this priority in Poland

Słowa kluczowe: doktorat, studia doktoranckie, losy absolwentów, Proces Boloński, Deklaracja Bolońska
References

Auriol L. (2007), Labour Market Characteristics and International Mobility of Doctorate Holders: Results for Seven Countries, Sti working paper, Statistical Analysis of Science, Technology and Industry, OECD report 2007/2, http://www.oecd.org/dataoecd/17/57/38055153.pdf (dostęp: 18.05.2011).

Auriol L. (2010), Careers of Doctorate Holders: Employment and Mobility Patterns, Sti working paper 2010/4, Statistical Analysis of Science, Technology and Industry, OECD report. http://www.oecd.org/dataoecd/46/43/44893058.pdf (dostęp: 18.05.2011).

Batorski D., Bojanowski M., Czerniawska D. (2009), Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce, OPI, ICM Uniwersytet Warszawski, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/20100510_Diagnoza_mobilnosci.pdf (dostęp: 18.05.2011).

Borrell-Damian L. (2009), Collaborative Doctoral Education: University – Industry partnerships for enhancing knowledge Exchange, European University Association, http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/doctoral-education/doccareers/(dostęp: 16.05.2011).

Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Crosier D., Purser L., and Smidt H. (2007), Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area, European University Association, http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/fi les/Publications/Final_Trends_Report__May_10.pdf (dostęp: 16.05.2011).

Dąbrowska-Szefl er M. (2007), System szkolnictwa wyższego, [w:] M. Dąbrowska-Szefler, J. Jabłecka (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Featherstone K. (2003), Introduction: In the Name of „Europe”, [w:] The Politics of Europeanization (pp.3-26), K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), Oxford University Press, New York.

Fulton O., Santiago P., Edquist Ch., El-Khawas E., Hacki E. (2008), Raport OECD na temat szkolnictwa wyższego, Warszawa.

Haug G., and Tauch Ch. (2001), Trends in Learning Structures in Higher Education (II) - Towards the European Higher Education Area – Survey of Main Reforms from Bologna to Prague.

Klama A., Kostrubała-Brak A., Korniejenko K., Kuczyńska A., Rusanowska M., Wójcik M. (2010), Motywacje podjęcia i wyboru studiów III stopnia oraz wyobrażenia doktorantów o możliwej karierze zawodowej, [w:] Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów, G. Prawelska-Skrzypek, G. Baran (2010), Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków.

Kraśniewski A. (2006), Proces Boloński: Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa.

Kraśniewski A. (a), Nowe spojrzenie na studia doktoranckie [dok. elektr.], http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/AK_doktoranci2_130509.pdf (dostęp: 21.05.2011).

Kraśniewski A. (b), Studia doktoranckie w Europie: ogólne trendy oraz przykład Politechniki Warszawskiej [dok. elektr.], http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/AK_SD%20w%20Europie_240409.pdf (dostęp: 19.05.2011).

Kraśniewski A. (2009), Kształcenie [w:] Polskie Szkolnictwo Wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Marginson S., Van der Wende M. (2009), The New Global Landscape of Nations and Institutions, [w:] Higher Education to 2030, vol. 2, Globalisation, Centre for Educational Research and Innovation OECD.

Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami − teoria i praktyka, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.

Pięćsetka „Polityki”. Ranking największych polskich fi rm (2011) http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show/region:6 [dostęp: 05.04.2011].

Prawelska-Skrzypek G., Baran G. (2010), Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków.

Radaelli C.M. (2003), The Europeanization of Public Policy, [w:] The Politics of Europeanization (s. 27–57), K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), Oxford University Press, New York.

Rostkowski T. (2002), Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Jakość zasobów pracy kultura, kompetencje, konkurencyjność, A. Sajkiewiecz (red.), Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.

Sidor-Rządkowska M. (2006), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie, integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer, Kraków,

Sikorski C. (2004), Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin sp. z o. o., Warszawa.

Walkowiak R. (2004), Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce (2009), Ernst & Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/07. National Trends in the Bologna Process (2007), Eurydice, http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/086EN.pdf (dostęp: 28.05.2008).

GUS, Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2009 roku (2010), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xber/gus/PUBL_e_szkoly_wyzsze_2009.pdf.

Komunikat Komisji Europa 2020 (2010) Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, marzec, Komisja Europejska, Bruksela.

Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency conclusions, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (dostęp: 05.05.2011).

Proces Boloński: www.ehea.info (dostęp: 15.05.2011).

Reforma nauki w Polsce – budujemy na wiedzy (2011), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020 (2010), Ernst & Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,Warszawa,

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy − Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (2011), Dz.U. 2011, Nr 5110, poz. 455,

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (2005), Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365.