Mobilność studentów, pracowników naukowych i system punktów kredytowych ECTS – implementacja postulatów bolońskich w polskich szkołach wyższych

Aleksandra Berkowicz,

Bożena Włodarska,

Ewa Gurba

Abstrakt

Mobility of students, mobility of scientists and ECT system — implementation of the Bologna Process in Polish universities

The article introduces the idea of the Bologna Process – a European-wide initiative which focuses on changes in the higher education system. The strategic aim of this policy is to create a European Higher Education Area and to improve its international competitiveness.
The authors analyze the genesis of the idea of the Bologna Process, briefly discuss its strategic objectives, the tools used to achieve them and describe the stakeholders taking part in the implementation of the policy at the European and national levels. The essay concentrates on the description of the two out of six main tools of the Bologna Process: mobility and ECTS system as well as their implementation in Polish universities

Słowa kluczowe: Proces Boloński, mobilność, system punktów kredytowych ECTS
References

Cacciagrano A., Carapinha B., Ggielis I., Burns L., Ddeca L., Sciriha M., Ooye O., Proteasa V. (2009), Bologna with Student Eyes 2009, Leuven.

Chmielecka E. (2007), Proces boloński komentarze, [w]: A. Rozmus (red.), Poza barierą czasu i przestrzeni, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów.

Dziewięcka-Bokun L. (2003), Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej, [w]: L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska (red.), Polityka społeczna teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

ECVET reflector. Implementacja i rozwój systemu punktowania osiągnięć w kształceniu zawodowym pierwszego stopnia, www.include.ecvet.de/ecvet/downloads/ECVET_Brochure_PL.pdf (dostęp: 24.02.2011).

Erasmus Student Network, The Opinion Of ESN International On The Bologna Process, http://www.esn.org/documents/fi les/ESN on Bologna Process.pdf (dostęp:12.12.2010).

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. Przewodnik dla użytkowników, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, (2009), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.

Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the Bologna Process (Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego), Seria FOCUS, http://eacea.ec.europa. eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf (dostęp: 24.02.2011).

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (2004), Deklaracja Bolońska i co dalej, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Krajewski M. (2004), Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.

Kraśniewski A. (2009), Proces boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.

Kula E. Na drodze do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, prezentacja, http://szukaj.onet.pl/query.html?.qt=kszta%C%82cenie+bez+granic (dostęp: 25.02.2011).

Maliszewski T. (2007), Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1(29).

Mierzejewski D. (2011), Edukacja ponad podziałami, Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego, www.21.edu.pl/ks/2/spis.htm (dostęp: 20.01.2011).

Proces Boloński na Uniwersytecie Warszawskim, http://www.procesbolonski.uw.edu.pl (dostęp: 31.12.2010).

Rauhvargers A., Deane C., Pauwels W. (2009), Bologna Process Stocktaking Report 2009, Leuven.

Saryusz-Wolski T. (2004), System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa, http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/System_akumulacji_punktow_ECTS_T.Saryusz-Wolski%20.pdf (dostęp: 24.02.2011).

Skinder M. (2010), Proces Boloński: projekt społeczno-edukacyjny w latach 1999–2010, Wydawnictwo Edukacyjne Wers, Bydgoszcz.

Sprawozdanie „Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej” w 2009 roku (2010), www.pka.edu.pl (dostęp: 24.02.2011).

Szapiro T. (2008), Proces Boloński: nowe szanse czy nieznane zagrożenia, [w]: E. Drogosz-Zabłocka, B. Minkiewicz (red.), Ekonomiczne studia licencjackie z perspektywy absolwenta i władz uczelni, http://akson.sgh.waw.pl/~tszapiro/zwiad/SzapiroBologna.pdf (dostęp: 24.02.2011).

Szymańska J.K. (2009), Proces Boloński i Europeizacja Szkolnictwa Wyższego na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.bjk.uw.edu.pl/fi les/pdf/2009_04_07_szymanska_proces_bolonski.pdf (dostęp: 10.02.2011].

http://informatorects.uw.edu.pl/pl/ (dostęp: 26.02.2011).

http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/ (dostęp: 24.02.2011).